Рубрикалар

ОРУКТАРДА ОПЕРАТИВТИГ БАЙДАЛ НАРЫЫДААН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле август 9-та эрткен  аппарат хуралынга республиканың ИХЯ-зындан илеткелди оралакчы сайыт В.Ю. Овчинников кылган.

Эрткен неделяның дургузунда дүнеки үеде хөй-ниити черинге хоойлу ёзугаар төлээлериниң хайгааралы чок чорааны дээш 16 назы четпээнни шагдаа черинге чедирген. Социал айыылдыг байдалда турар уругларның чедирилгези үш катап көвүдеп, 33 таварылга четкен. Улуг улустуң арагалаар чоруу уругларны мындыг байдалга чедирип турар. Ылаңгыя социал төлевирлер, пенсия болгаш пособие үнген хүннерде корум-чурум хажыдыышкыннары көвүдеп каар. Уругларның кижизидилгези болгаш азыралы дээш хүлээлгелерин багай күүседип турарының ужун хоойлу ёзугаар төлээлерге хамаарыштыр шагдаа ажылдакчылары 67 административтиг протоколду долдурган.

Корум-чурум хажыдыышкыннарын, кем-херек үүлгедиишкиннерин профилактикалаар, кудумчуларга болгаш өске-даа хөй-ниити черлеринге байдалды быжыглаар сорулга-биле июль 6-да найысылалдың девискээринге “Кудумчу” деп оператив-профилактика хемчеглерин чоруткан. Ооң үезинде шагдаа ажылдакчылары назы четпээннер нургулайында чыглыр черлерни, хөй аал чурттар бажыңнарның подвалдарын, серилерин хынаан. Назы четпээн уруглар комиссиязының даңзызында турар 15 назы четпээнни хынаан.

Республиканың оруктарында оперативтиг байдалдың нарыыдап олурарын иштики херектер яамызы демдеглеп турар. Эрткен неделяда дөрт муниципалитеттиң девискээринге тос орук озал-ондаа бүрүткеттинген: Кызыл хоорайга, Кызыл болгаш Бай-Тайга кожууннарга ийи-ийи, Эрзинге чаңгыс орук озал-ондаа болган.

Эзириктиң хайы-биле үш озал-ондак болган: Кызыл хоорайга, Кызыл болгаш Бай-Тайга кожууннарга, сөөлгү ийи таварылгада өлүп-когарааннар бар.

Кызылга эзирик чолаачы белдирде светофорнуң хоруглуг демдээ чырып турда-ла орукту эрте халыткаш, удур чоруп олурган танспорт хөлгези-биле үскүлешкен, озал-ондактың түңнелинде ийи кижи бертинген, бирээзи алдынган бертиниишкиннеринден чок болган. Кызыл кожуунга машинаны аңдарганының түңнелинде мурнуку олутта иезиниң хойнунга олурган беш харлыг уруг өлген. Оон аңгыда, машинаның иштинге үш улуг, алды бичии уруг чораан, оларның чаңгызы-даа камгалал баан куржанмаан болган. Чолаачыга автомашина башкарар шынзылганы тывыспааны хыналда үезинде илерээн.

База бир озал-ондак «Тере-Хөл» туурбаазазының девискээринге болган. Машинаның чолаачызы, 16 харлыг Кызыл хоорайның чурттакчызы аңаа үш харлыг бичии уругну бастырып каан.

Чаа-Хөл кожууннуң Ак-Туруг суурда назы четпээннерге арага садып турган “Алаңтос” садыгның садыгжызынга хамаарыштыр хыналданы чорудуп турар. Оон туржук, садып, саарганы бараан үндүрүг төлээн марка чок болган.

#Аппаратхуралы #ИХЯ #Оперативтигбайдал #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХЕМНЕР, СУГЛАРДАН ОВААРНЫЫЛЫҢАР
Следующая запись
МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР ЭРТТИРЕРИ — ТУРУП БОЛБАС ЧҮҮЛ-ДҮР
Меню