Рубрикалар

Оваарымчалыг!Дельта штамм Тывада

Дельта азы индий штамм-эң-не айыылдыг

Июль 6-да Чазак Бажыңынга коронавирус халдавырлыг аарыгга хамаарыштыр Тывада эпидбайдал дугайында брифинг болуп эрткен.

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң даргазы Людмила Салчак республика девискээринде үш неделя дургузунда коронавирус халдавырлыг аарыгның кончуг дүрген өөскүп эгелээни-биле кызыгаарлаашкынныг шыңгыы хемчеглерни алыры чугула апарганын дыңнаткан:

“Тывада аарып турар улус бир хүнде 3, 1 катап көвүдеп турар. Өске регионнар-биле деңнээрге, 2 катап хөй болуп турар. Неделя дургузунда 632 таварылга бүрүткеттинген. Аарып турар улустуң хар-назынының аайы –биле бирги одуругда — 30 хардан 59 харга чедир улус хөй аарып турар, оларның соондан 60 хардан өрү назылыглар, үшкү одуругда- 18 хардан 29 харга чедир аныяктар болуп турар. Ажыл-агый аайы-биле бөлүктээрге, бирги одуругда – офистерде, албан- организацияларда ажылдап турар улус хөй аарып турар. Оларның аай-дедир ажыл аайы-биле көжүп -шимчээри хөй болганындан ындыг.

Эрткен хүннерде лабораторлуг шинчилелдер соонда, 125 кижиде аарыг бадыткаттынган.  Шак мындыг нарын эпидбайдалды өөренип көргеш, республикада девискээринде бүгү уругларның оюн-тоглаалыг төптерин хаары көрдүнген. Ол ышкаш хөй-ниити черлеринге чоннуң  массалыг чыглыр хемчеглерин база кызыгаарлаан. Культура-массалыг хемчеглер эрттер клуб, театрларга 50 хуудан хөй чон чыгбас деп шиитпирни үндүрген.  Ол ышкаш өгбүле байырлалдары, куда-дой, янзы-бүрү юбилелер, корпоративтер эрттирери хоруглуг. Оон аңгыда хөлдер, аржааннарга дыштанылга үезинде санитарлыг негелделерни шыңгыы сагыыры, чижээ, майгыннарның аразы 5 метрден чоокшулавас кылдыр тиккеш,  хөй кижи чаңгыс черге чыглып, аралажыры хоруглуг.

Республикада коронавирустуң кончуг дүшкүүрлүг дельта штаммы чедип келгенин дыңнадыры чугула. “Британ” штаммга көөрде, дельта штамм (SARS-CoV-2 )  азы, бөдүүнү-биле,  коронавирустуң индий хевири эң-не айыылдыг. Тывада бир кижи аарааны бадыткаттынган. Ол Москвага аян-чорук кылып чорааш, аарыгны чыпшырып алганы билдинген. Чанып келгеш, бодунуң өг-бүлезинде 7 кижини аартып каан болган. Кончуг дүрген хемчегни ап, чогуур эмнээкинни чоруткан түңнелинде, бо аараан улустуң  кадыкшылының байдалы эки. Ынчангаш, бүгү чурттакчы чонга ковидке удур тарыдары чугула дээрзин база катап сагындырып, арыг-силигни сагып, санитарлыг негелделерни хажытпазын дилээр-дир бис” — деп, Тываның Кол санитар эмчизи дыңнаткан.

«Изиг шугум»  телефону — 122 

ТР-ниң кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Марианна Куулар дараазында медээни берген:

“Июля 6-ның хүнү-биле алырга,  чыдар оруннар фондузу 11340, оларның  240-нин Улуг-Хем, Барыын-Хемчик, Бии-Хем, Таңды болгаш Кызыл кожууннарның төп эмнелгелеринде белеткээн.   И.Ярыгин аттыг спорткомплексте немелде госпитальды ажыткан. Ол болза канчап-даа обсерватор болбас. Аңаа ковидтен аараан улусту эмнээри –биле 150 оруннарны белеткээн. ИВЛ аппараттар, чогуур эмчиниң дериг-херекселдери болгаш эмнер-биле четчелээн. Аңаа ковидтен ортумак байдалда аарып турар улусту чыттырып эмнээр. Бо хүнде 2913 кижи эмнээшкинни эртип турар. Кызыл хоорайда  863 кижи –стационарда, 151 кижи берге байдалда, 27 кижини ИВЛ болгаш НИВЛ аппараттарда кошкан.

Амбулаторлуг эмнээшкинни 2050 кижи ап турар, оларнын иштинде 500 ажыг уруглар бар. Бо аарыг улус аразында иштиг херээжен улус  бары база дүвүрелди оттуруп турар. Бөгүн, июль 6-да, эртенгиниң 8 шактан тура амбулаторлуг ковид-төп ажылдап эгелээн. Ында «изиг шугум» телефону ажылдап турар.

Бо хүнде 68 муң 680 кижи баштайгы тарылганы алган. Ниитизи-биле 124 муң 290 улуг улус тарыткан турар ужурлуг. Амгы үеде республикада 14 муң вакцина бар. Кызыл хоорайның девискээринде чонга тарылганы чорудары биле аңгы-аңгы черлерде пунктуларны ажыткан. Олар 9 шактан 19 шакка чедир ажылдап турар. Оларга немей аэропортта пунктуну база тургускан. Соңгаартан келген кижи бүрүзүн аэропорттан үнмпейн чыдырда-ла тарып турар. Ол ышкаш “Гаруда” садыг төвүнде база пунктуну тургускан. Ынчангаш чурттакчы чонну дарый тарыдып алырынче кыйгырып тур бис . Мында билзе чогуур чүүл — ийи удаа тарыдары албан. Баштайгы тарылга соонда, 21 хонуктан үр үе эрте-даа берген болза, ийи дугаарын дөмей-ле салдырып алыры чугула. Ковидтен камгаланырда албан ийи удаа тарыдып алыр болза, чүгле ынчан коргунчуг аарыгга алыспайн барып болур” –деп, Марианна Девин-ооловна база катап чонну тарыдып алырынче кыйгырган.

 Сайгарлыкчыларның 67 хуузу ам-даа  тарытпаан

ТР-ниң Экономика сайыдының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Белек Анай-оолдуң дыңнатканы-биле республика девискээринде чемненилге албан черлери, ресторан, кафелерде ажылдап турар сагарлыкчыларның 67 хуузу  ам-даа тарылганы чедир албаан болуп турар. Амгы республика девискээринде тургустунуп келген эпидбайдалдың салдары сайгарлыкчыларның ажыл-амыдыралынга  улуг когаралды чедирбезин дээш чоннуң чемненир болгаш куда –дой эрттирер черлерниң олуттарының 50 хуузун долдурар кылдыр негелдени кылган. Шак ол негелдениң күүселдезин хынаары-биле хүннүң-не  патруль үнүп турар. Дүне ажылдаар хөглээшкин черлерин 23 шактан эртенгиниң 6 шакка чедир ажылдаарын хораан. Ол ышкаш ол черлерде ажылдап турар улус шупту 100 хуу тарылганы эрткен турар ужурлуг.  Бо кызыгаарлаашкынныг негелделерни хажытпазы-биле санитарлыг дүрүмге чагыртып, арыг-силигни сагырыы чугула” –деп, Белек Мергенович медеглээн.

Кызыгаарлаашкынныг хемчеглерниң хуусаазы ниити эпидбайдалдан болгаш чоннуң санитарлыг негелделерни шыңгыы күүседиринден дорт хамааржыр.

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң  болгаш ТР-ниң Кадык камгалал аямызының эпидбадал дугайында дыңнадыы

Эрткен хонукта 60 кижи экирээн-даа болза, covid 19-тан аараан деп лабораторлуг бадыткалды 59 кижи алган: Кызылда-54, Таңдыда- 12, Тес-Хемде- 9, Кызыл кожуунда- 8,  Чеди-Хөлде-7, Тожуда-7, Каа-Хем кожуунда-6, Улуг-Хемде-5, Өвүрде-4, Сүт-Хөлде- 3, Чөөн-Хемчикте-3, Чаа-Хөлде-2, Ба-Тайгада-1.

125 аарыг улустуң 7-зи бичии уруглар, 65 хардан өрү- 16 кижи, 18-49 харлыг – 77 кижи, 50-64 – 25 кижи аарып турар.

2021 чылдың январь 1-ден тура ниитизи-биле 35 кижи ковидтен чок болган.

Чаңгыс хүнде ковид-төптүң изиг шугум телефонунче  1069 кижи долгаан. Анализ харыызының дугайында  787 смс-терни чоруткан.

51 533 кижи долу тарыдыышкынны алган. Ийи дугаар тарыдар улустуң саны- 68 680 кижи.

#СтопКоронавирус#Кадыккамгалаляамызы #Ковид_обсерватор #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
«Cоциал бүдүрүлге» эрге-байдал алыр күзелдиглерге
Следующая запись
ТӨЛЕПТИГ ДАҢГЫНАНЫ ШИЛИИР
Меню