Рубрикалар

Оюн бажы орааштыг

Апрель айда Кызылдыӊ Кочетов, Красноармейская, Мос­ковская, Комсомольская кудумчуларында азарттыг оюннар залдарындан 40 ажыг компьютерни, 100 ажыг муӊ рубльди, Шагаан-Арыг хоорайда оюн залындан 13 компьютерни хавырган.

Оюнга алыскан кижилер­ниӊ угаан-медерелин төө­редир, амыдыраар акша-көпееэн өскээр чарыгдаар черлерни хаап эгелээнинге өөрүвес аргажок. ИХЯ-ныӊ Кызыл хоорайда эргелелиниӊ экономиканыӊ айыыл чок чоруунуӊ болгаш коррупцияга удур килдизиниӊ ажылдакчыларыныӊ билдилиг ажылын чөптүү-биле үнелээр ужурлуг бис.

Азарттыг оюн залы какпа дег апарган. Ындыг оюнга бир катап ойнапкаш, ооӊ соонда удаа-дараа барып тургаш, шуут амдажый бээр. Бодунга, өг-бүлезинге, ажы-төлүнге херектиг акшазын соо­ра чарыгдап туруп бээр. Аар ажыл кылбайн, хөй акша ажылдап алыр улус ону угаап бодавайн турары чадавас.

Апрель 15-те Комсомольская кудумчузунуӊ 23 дугаарлыг бажыӊынга турган чажыт оюн залындан 87 муӊ рубль акшаны хавырган. Аъш-чем-даа, идик-хеп-даа садыы эвес-тир. Ол хире хөй орулгалыг чөпшээрел чок бизнести организастаан улус Ак-Довурак, Арыг-Үзүү, Каа-Хем суурнуӊ чурттакчылары 22, 23 харлыг аныяк уруглар болган. Россияныӊ Кеземче хоойлузунуӊ 171.2. чүүлүнде көрдүнген «Азарттыг оюннарны хоойлуга чөрүштүр организас­тааны болгаш эрттирип турганы» деп кем-херектиӊ демдектери көстүп турар дээш истелге ажылын чорудуп турар.

Россияныӊ бүгү девис­кээринге азарттыг оюннар органи­застаары хоруглуг. Чүгле Алтай, Владивосток, Крас­нодар, Крым, Калининград девискээринде улуг казиноларга чөпшээ­рээн.

Кижилерниӊ угаан-медерелинге, амыдыраар акша-хөреӊ­гизинге багай салдарлыг залдарны аныяк уруглар безин организастап турар апарган.  Херээженнер чөвүлели, Адалар чөвүлели, хөй-ниити организациялары бо таварылгаларны ки­чээнгейге алыр ужурлуг.

Хоорай, суурларда чажыт оюн залдарынга улуг-даа кижилер, бичии болгаш аныяк оолдар-даа барып турар. Ону көрген-билген улус чогуур албан черлеринге дыӊнадырындан шүүтсүнер, бужурганыр болгулаар. Чажыт оюн залдарын илередип тыварынга улусчу дружиниктер дузалаар ужурлуг.

«Оюн бажы орааштыг» деп тыва улустуӊ чечен сөзүнде дег, азарттыг оюнда эки чүүл чок дээрзи билдингир.

Предыдущая запись
Школа чоогу аян кирер
Следующая запись
Төрел аймаам чоргааралы
Меню