Медээлер

Эргим, хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Төөгүлүг, ба­йыр-найырлыг юби­лейиңер таварыштыр Силерге тыва чоннуң өмүнээзинден бол­­гаш амы-хуумда изиг байырны сеткил-чүректиң ханызындан чедирип тур бис! Хөй националдыг Россия…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню