МедээлерЭкономика болгаш көдээ ажыл-агый

64 муң чаш малды камгалап алыр сорулгалыг

Республиканың девискээринде Сүт-Хөл көдээ ажыл-агыйны хөгжүдер талазы-биле арга-дуржулгалыг кожууннарның бирээзи. Чазак Даргазы 2019 чылда кожуунга мал ажыл-агыйының чылын чарлаан. Бо…
Өөредилге болгаш культура

Шүлүктерни 5+ деп үнелээн

«Дээжи сөстүң демисели» деп мөөрейни чогаалга сундулуглар аразынга Тываның алдар-аттыг болгаш аныяк чогаалчылары эрттиргеннер. Боттарының чогааткан шүлүктерин Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чаа-Хөл,…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню