Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Георгий Змановский: «Тыва амданныг чем удавас бүгү делегейни кайгадыптар»

Туризм болгаш экономика Бистиң чемивис өске чоннарның кухняларынга дең­нээрге, ылаңгыя Европа чурттарында, ам-даа болбаазыратпаан, бодунуң үнелекчилери болгаш чемнеривисти «культуржудуп», шыырак…
МедээлерТываның Чазаанда

Сайыттардан эгелээш, бичии суурнуң баштыңчызынга чедир ажылын төптүң негелделеринге дүүштүрер

Владимир Путинниң май чарлыктары болгаш национал төлевилелдерниң күүсеттинип турарындан чер-черлерниң күүсекчи эрге-чагыргаларының ажылынга үнелелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының…
МедээлерСоциал адыр

Эргеледип каарга безин, өскүссүреп чоруур чаш кижиге дыка улуг деткимче

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда Хоочуннарның болгаш инвалидтерниң бажың-интернадынга чорааш, олар-биле аяк-шайны аартап ора, Чазактың ажыл-чорудулгазын чугаалажып, хоочуннарны дүвүредип чоруур…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню