Медээлер

Чазак хуралындан медээлер

Чаа школаның  байдалы 17 дугаар школаның планнаашкынын чорутканы таарымчалыг: делгем өрээлдерлиг, ылаңгыя спорт-биле кичээлдээринге, кадыы кызыгаарлыг кижилерге база таарымчалыг. Ынчалза-даа…
Политика

Оруктарга айыыл болдурбас дээш…

Тыва Республиканың Иштики херектер яамызының ОШАЧКИ-ниң оруктарга айыыл болдурбас талазы-биле инспекциязы эрткен 2019 чылдың дургузунда ажылын түңнээн парлалга-конференциязын эрттирген. Тываның…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню