Медээлер

Төлептиг ажыл-ижин «Ажыкай Оюн» деп медаль-биле үнелээн

«Тыва-Экспо-2022» делгелгеден репортаж. Садыг-саарылга болгаш чонга хандырылга чедирер адырда ылап-ла көскү чедишкиннерлиг улуска, чамдык организацияларга «Тыва Республиканыӊ Садыг-үлетпүр палатазы» 2021…
Медээлер

Бөмбүрзектиң судалы

АКШ-та бензин өртээ ам база улгаткан Бо хүннерде АКШ-та бензин өртээ хүнден хүнче өзүп, дагын база эң-не бедик дээн деңнелде…
Медээлер

Уран чүүл дег садыглаашкын

Май 28-29 хүннеринде Кызыл хоорайның Аныяктар өргээзинге республикага ооң мурнунда кажан-даа болуп көрбээн Bazаar art-shopping азы «уран чүүл дег садыглаашкын»…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню