Социал адыр

ЧИИЖЕҢ САДЫГЖЫЛАРНЫ ИЛЕРЕДИР ДЭЭШ…

Кызылга хөмүрнү чиижеңнеп садыглаар черлерге база катап рейдини организастап чоруткан. Бо удаада рейдиже мэрияның, Тыва Республиканың Тарифтер талазы-биле албанының, Росхереглелхайгааралдың ажылдакчылары база журналистер үнгеннер. Бөлүк Кызылдың хөмүр садар элээн хөй черлерин эргээш, оон чаңгыс-даа чиижең садыгжыны илеретпээн. Ынчалза-даа Каа-Хем суурга оларны садыглап чаңчыга берген черинден эскерип кааннар. Ында чиижең садыгжылар бир тонна хөмүрнү 3000 рубльге, бир шоодай иштин 250 рубльге садып турарлар. Хөмүр-дашка өртек-үне баткан-даа бол, чиижең садыгжылар ону эрги бедик өртек-биле садарын уламчылап турар.

Медээлер

КОВИДКЕ УДУР ЛОТЕРЕЯНЫ ОЙНАТКАН

Хамчыктыг аарыг ковид-19-ка удур тарылганы эртип алган улус аразынга федералдыг чазактың шиитпири-биле бо чылдың сентябрь 1-ден декабрь 1-ге чедир 100 муң акша шаңналдыг лотереяны эрттирер деп доктааткан.

Медээлер

ХӨМҮР-ДАШ ӨРТЭЭ ӨСКЕРИЛБЕС

Бо хүннерде Каа-Хем хөмүр-даш уургайындан хөмүр-даш чүдүрүп алыр дээш, ында 300 ажыг чыгыы машиналар хүннүң-не тырлы берген турар. Оларга хөмүрнү чүдүрүп четтикпейн турарын уургайның удуртулгазы дыңнаткан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню