«Шынның» почтазындан

ХООРАЙНЫҢ АЖЫ-ТӨЛҮ КОЛДУУНДА ОРУСТАЖЫР

Чазак Баштыңының ачазы – мээң башкым, төөгү башкызы кижи чүве. Кончуг-даа шыырак эртем-билиглиг башкывысты чаңгысклассчылар ам-даа аравыста сактып, чугаалажып чоруур бис. Ол Чадаана хоорайның № 1 школазынга эрткен вектиң 1960 чылдар үезинде башкылап ажылдап чораан.

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

УЛУГ РЕЖИССЕРГА МӨГЕЙИГ

Мугур бир чыл бурунгаар, 2020 чылдың ноябрь 19-та, РФ-тиң алдарлыг артизи, Тываның улустуң артизи, В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының кол режиссеру Алексей Кара-оолович Ооржактың чырык өртемчейден чарлып чорутканы, тыва культурага улуг чидириг болган. Чүгле Тывада эвес, а Россия болгаш Бүгү-делегей чергелиг режиссернуң чырык адынга тураскааткан хемчеглерни “Көк дээрниң оглу” деп шии-биле эгелээр дээн театрның удуртулгазының ханы уткалыг бодалын, көрүкчүлер бедии-биле үнелеп көрген.

Медээлер

ТЫВАГА ЧАА ШКОЛАЛАР ТУДУУ УЛАМЧЫЛААР

Чоокта чаа, август 13-15 хүннеринде, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн хамчыктыг аарыг коронавирустуң уржуундан хөй кижи киржилгези чок, кызыгаарлаттынган байдалга, чамдык хемчеглерни соңгаарладып-даа тургаш болза, бүгү Тываның чону демдеглеп эрттирген бис.

Медээлер

«СЕТКИЛИВИС ХАНЫЗЫНДАН»!

«Тува 24» телеканала 2500 рубльди төлээш, эргим болгаш чоок кижилериңерниң төрүттүнген хүннери, юбилейлери-биле байыр чедирбишаан, «Сеткиливис ханызындан»! деп хөгжүмнүг байыр дамчыдылгазынга чылыг-чымчак, чечен-мерген сөстер дамчыштыр байыр чедирип болур силер.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню