Медээлер

КЕДИЛИГ АЖЫЛ-АГЫЙЖЫ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг бо хүннерде Беларусь Республиканыӊ президентизи Алексей Лукашенко-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген. Ол дугайында социал четкиде арнынга бижээн: «Бистиӊ делегациявысты чылыы-биле уткуп хүлээп алганы дээш четтирдим! Бо дээрге бистиӊ бирги ужуражылгавыс-тыр. Беларусьтуӊ президентизин чону Батька деп адап турарыныӊ ужурун ам-на бидим. Ада кижи дег шупту улуска кичээнгейлиг болгаш хүндүлээчел кижи-дир, ол ажыл-агыйда кевин-херек чок чүүлдер чок билир. Бодунуӊ чурту дээш, өг-бүлези, чоок кижилери дег, сеткил-чүрээ аарып чоруур.

Медээлер

Тываның Баштыңы Александр Лукашенко-биле ужуражыр

Владислав Ховалыг баштаан тыва чазактың делегациязы бөгүн Белоруссияның найысылалы Минск хоорайда чеде берген. Үнүүшкүннүң үезинде Беларусь Республиканың удуртулгазы болгаш бизнес-тургузуглары-биле ужуражылгалар көрдүнген, аңаа садыг-экономиктиг айтырыгларны база инвестиция кады ажылдажылгазын чугаалажырлар.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню