Россияның Конституциязынга өскерилгелер бүдүүзүнде турар бис

“Эрге-чагыргаларның ажыл-чорудулгазынга чоннуң багай эвес хамаарылгазы – Россия Федерациязының Президентизинге болгаш регионнарның баштыңнарынга бүзүрелиниң херечизи болур” – деп, национал төлевилелдерге республиканың киржилгезиниң баштайгы чылының түңнелдериниң дугайында ТР-ниң Чазааның хуралынга сайгарылга…

«Аш хлеб», «изиг баарлыг чүректер»

Тыва дыл башкыларының шуулганындан Езу-чаңчылдарын,  дылын өөренири чугула «Блокадный хлеб», «Доб­рые сердца Тувы» деп төлеви­лелдерниң очулгалары шын эвес, эпчок, дылды үреп турар. Чүге «Аш хлеб» дээнил, «Чүректер канчап эриг, изиг…

Тыва ревшеригниң сөөлгү генералы

Бистиң маадырывыстың адын Петр дээр, бо ат «даш», «кадыг-быжыг», «чайгылыш чок», «ынаныштыг» дээн уткаларны илередип турар. Петр Федорович Иванков бо чылдың декабрь 1-де 93 харлаар. Ооң чуртталгазы бодунуң ойнап чорааны…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню