Социал адыр

СУГ ЧОКТА – ЧУРТТАЛГА ЧОК

Агаар-бойдустан чайгаар бүткен, биске кончуг чугула чүүлдерни хүн бүрүде ажыглап чорааш, оларның бистиң амыдыралывыска чүү хире эргежок чугулазын ожаавас бис.  Олар чокта чуртталгавыс бергедежип, харын-даа мырыңай амы-тын кес кырында келген ышкаш апаарга, ук чүүлдерниң чүү хире үнелиин ол дээрезинде билип каар бис. Ындыг үнелиг чүүлдерниң бирээзи – чер-чуртувустуң эм-дом сагаан суу.

Социал адыр

Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген

«Чаңгыс демниг Россия» май 19-та газка халас коштунарының дугайында хоойлуну хоойлу-дүрүм төлевилелинче киирген. Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир ону хүлээп алырын планнап турар.

Медээлер

ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР БИС

Хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Тыва Республиканың бүгү чурттакчыларының мурнундан төрүттүнген хүнүңер-биле чүректиң ханызындан изиг байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Медээлер

ТЫВАГА ОНЗА БАЙДАЛДЫ ЧАРЛААН

Май 18 – 21 хүннеринде Тываның девискээриниң хөй кезиинге суггур эвес чаъс чаап, сыннар кырынга болгаш эдээнге хар чагган. Чамдык черлерге чаъс чайыктап турган. Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумунуң девискээринге үргүлчүлелдиг суггур чаъс чагган уржуунда электри шугуму үстүп, чырык өжерге, үрелиишкинни дүрген чайладып, электри энергиязы-биле хандырылганы катап тургускан. Республиканың кожууннарында чуртталга-коммунал ажыл-агый четкизинде болгаш электри энергиязы-биле хандырылгада улуг үрелиишкиннер болбаан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню