Медээлер

«КЕЗЭЭДЕ БЕЛЕНИНИҢ” ЧУРУМУНДА

Тыва Республиканың Чазааның аппарадының май 31-де ээлчеглиг хуралын Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг боду эрттирген.

Медээлер

ЭМНЕЛГЕЛЕР ТУДУУНЧЕ ИЙИ МЛРД РУБЛЬ

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг бөгүнгү аппарат хуралынга республиканың эмнелге албан черлериниң тудуун дүргедедири-биле 1,8 млрд ажыг рубльди аңгылаан деп дыңнаткан.

Медээлер

УДУР-ДЕДИР ХАРЫЛЗААНЫ КҮШТЕЛДИРЕР

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилер дамчыштыр «Социал керээ» программазының документ дужаалдазының база акшаландырыышкынының талазы-биле хомудалдар кирип турарын бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан.

МедээлерЭкономика болгаш көдээ ажыл-агый

“СОЦИАЛ КЕРЭЭ” ТӨЛЕВИЛЕЛДЕ ӨСКЕРИЛГЕЛЕР

ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Сайдаш Моңгуш “Социал керээ” төлевилелде чаа чүүлдер немешкенин бөгүнгү аппарат хуралынга дыңнаткан. Ук төлевилелди боттандырарынга 2021 чылда 410,42 сая рубль көрдүнген.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню