Социал адыр

Газчыдылга дугайында хоойлуну киирген

«Чаңгыс демниг Россия» май 19-та газка халас коштунарының дугайында хоойлуну хоойлу-дүрүм төлевилелинче киирген. Күрүне Думазының часкы сессиязының төнчүзүнге чедир ону хүлээп алырын планнап турар.

Медээлер

ЧОРГААРЛАНЫП ЧОР БИС

Хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Тыва Республиканың бүгү чурттакчыларының мурнундан төрүттүнген хүнүңер-биле чүректиң ханызындан изиг байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Медээлер

ТЫВАГА ОНЗА БАЙДАЛДЫ ЧАРЛААН

Май 18 – 21 хүннеринде Тываның девискээриниң хөй кезиинге суггур эвес чаъс чаап, сыннар кырынга болгаш эдээнге хар чагган. Чамдык черлерге чаъс чайыктап турган. Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем сумунуң девискээринге үргүлчүлелдиг суггур чаъс чагган уржуунда электри шугуму үстүп, чырык өжерге, үрелиишкинни дүрген чайладып, электри энергиязы-биле хандырылганы катап тургускан. Республиканың кожууннарында чуртталга-коммунал ажыл-агый четкизинде болгаш электри энергиязы-биле хандырылгада улуг үрелиишкиннер болбаан.

Медээлер

Росгвардия: «Тиилээр сорулгалыг бис»

Национал гвардияның шерииниң командазы АрМИ-2021-ниң “Шериг ралли” этавынга киржири-биле Кызылда чедип келгенин Росгвардияның Тыва Республикада эргелелиниң парлалга албаны дыңнаткан.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню