Медээлер

Сергей Шойгунуң дөртен сая өртектиг ажылдары

Константин Хабенскийниң Ачы-дуза фондузунуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, ачы-дуза аукционунуң үезинде Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгунуң чураан чуруктарын болгаш ыяштан чазаан ажылдарын саткаш, оон кирген дөртен сая рубльди фондунуң каракталында турар уругларга болгаш аныяк кижилерге адрестиг дуза кылдыр шилчидер. Акша-төгериктиң кезик-чамдыызын агартылга төптеринче база эмчилерниң билиин бедидеринче чоргузар.

Медээлер

ШЕРИГ АЛБАНЫНЫҢ АТ-АЛДАРЫ ЧЫЛДАН ЧЫЛЧЕ ӨЗҮП ОЛУРАР

2021 чылдың апрель төнчүзүнден тура Тыва Республикадан шеригже чаа келдирткен оолдар Россияның Чепсектиг Күштериниң одуруун немередип турарлар. Келдиртилге хемчеглери канчаар боттанып, шеригже аъткарылга канчаар чоруп турарының дугайында Тыва Республиканың шериг комиссары, курлавырда  полковник Демир-оол Иван­ович Артына  бодунуң интервьюзунга чугаалап берген.

Медээлер

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫҢ ОРУКТАРЫ ЭКИЖЭЭН

Найысылал Кызылдың оруктары автотранспорт шимчээшкининге болгаш чадаг кижилер чоруу­рунга сөөлгү чылдарда улам-на экижээнин чолаачылар болгаш хоорайның чурттакчылары демдеглеп турар.

Медээлер

«ЧУРТТААРЫНГА ТААРЫМЧАЛЫГ ХООРАЙ ХҮРЭЭЛЕҢИН ТУРГУЗАРЫ»

Чурттап турар хоорайывыстың азы суурувустуң амыдыралынга киржип, рейтингилиг онлайн бадылаашкынга бо шөлүлгеже (ссылкаже) базыпкаш, https://gorodsreda.ru/ киржириңерни кыйгырдывыс. Май 30-ге чедир санныг хонуктар арткан. Бодуңар соңгуп каапкан болзуңарза, кады-кожаларыңарга, эш-өөрүңерге, дөргүл-төрелиңерге бо бадылаашкын дугайында чугаа­лап, тайылбырлаарыңарны диледивис.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню