Социал адыр

БАЙ МООЛ, АЖЫЛЧЫН ТЫВА

Пенсия, пособие дээш өске-даа социал төлевирлерни Россия Федерациязының Чазаа хандырып турар болгаш бис, тыва чон, күрүнениң азыралынга дыка амдажаан бис.…
Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Национал төлевилелдерниң боттаныышкыны

Чөөн-Хемчик  кожуунда Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазында төле­вилел эргелелиниң кол специализи Аржаана Тамдының «Мурнады хөгжүдер төлевилелдер» боттанылгазының дугайында  айтырыгларынга тайылбыры мындыг: —…

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню