Медээлер

В. ХОВАЛЫГ: БОДУҢАРНЫ КАМНАНЫП ЧОРУҢАР!

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг соцчеткилерде бодунуң арынынга мындыг бижимелди арттырган:
— Эш-өөр, чаа чыл байырлалдарының соонда, коронавирустан, ооң иштинде чаа, халдавырлыг “омикрон” штамм-биле аараан кижилерниң саны өзүп олурар дээрзин көрүп тур бис…

Социал адыр

ХОВУ-АКСЫ СУУРДА СУГ АЛЫР ЧЕРНИҢ ТУДУУН АРА СОКСАТКАН

Медиахолдингиниң журналистери “Арыг суг” программаның боттанылгазы канчаар чоруп турарын хынап чораан. Хову-Аксы суурнуң чурттакчыларынга арыг сугга хереглел эң чидиг айтырыг болуп турар. 2020 чылдың эгезинде арыг, шынарлыг ижер суг алыр черниң тудуу эгелээн болгаш ону бо күзүн одалга сезонунуң бетинде доозар деп турар. Амгы үе-чадада сугнуң шынарын хынаар кудукту каккан. Төпчүткен суг хандырылгазы системазының талазы-биле улуг хемчээлдиг программаның ачызында Хову-Аксы суурнуң чурттакчылары арыг ижер суг-биле хандыртынар.

Медээлер

ТОЖУ ЧОНУНУҢ ЭРГЕ-АЖЫЫ ДЭЭШ

Тожу кожууннуң девискээринде 155 784 га хемчээлдиг арга-арыгны арендага бээр дугайында электроннуг садыглажыышкыны республиканың Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызы чарлаан турган. Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг садыглажыышкынның негелделерин ханы сайгарып көргеш, Ыяш ажыл-агыйының болгаш бойдус курлавырларын ажыглаарының яамызының ажылдакчылары болгаш ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары-биле чугаалажып, оларның санал-оналдарын дыңнааш, ол аукционну соксаткан.

Медээлер

АРГА-ДУРЖУЛГАЛЫГ УДУРТУКЧУ

Республикада «Мээӊ документилерим» хөй ажыл-хүлээлгелиг он беш төптер (МФЦ) барык 320 муӊ хире кижиге күрүне хандырылгаларыныӊ ачы-дузазын чедирип турар.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню