Медээлер

БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫН 40 ХУУ ӨСТҮРГЕН

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралында, 18 шак кичээлдиг башкы эвээш дизе 24,5 муң рубль акшаны алыр кылдыр күш-ажыл төлевириниң системазын сайзыраңгайжыдар ажылды катап эгелээрин Өөредилге яамызынга дааскан турган. Ведомствонуң удуртулгазы шалың окладын 5600 рубль турганындан ийи катап өстүрүп, 12900 рубль чедирер дээн чаа система дүрүмүнүң төлевилелин таныштырган.

Медээлер

БҮДҮН РЕСПУБЛИКАНЫ ШЫВА АЛГАН

Федералдыг бюджеттен үндүрүп берген 1,5 млрд. рубльдиң 26,3 сая рубли Тыва Республиканың девискээ­ринге “112” системаны тургузарынга база ону сайзыраңгайжыдарынга көрдүнген (дериг-херекселди садып алыры, эптеп-чыыр ажылдарны чорудары).

Медээлер

НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ КУДУМЧУЛАРЫ ЧЫРЫП КЕЛИР

Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда 49 дугаар бажыңның чурттакчылары бажыңнар чоогунуң девис­кээриниң чырык айтырыын чаңгыс чыл эвес көдүрүп турар. Ам ол бажыңның чанында девис­кээр чырып келген. Бо неделяда электриктер светильниктерни салыпкан.

КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

“ПУШКИН КАРТАЗЫ” ДЕП ЧОГУМ ЧҮЛ ОЛ?

Тыва Республиканың Культура яамызының хуралдаар залынга “Пушкин картазы” деп төлевилелдиң таныштырылгазы болган. Аңаа культура сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Виктор Чигжит, ооң бирги оралакчызы Сайдана Хертек, Тываның ойнаар-кыстар театрының директору Саян Монгуш, Тыва Республиканың Национал музейиниң директору Каадыр-оол Бичелдей, Тыва Национал театрның директору Станислав Ириль база өскелер-даа киришкен. Ол ышкаш “Почта банкының” төлээзи Дмитрий Леонов база дорт эфир дамчыштыр “Пушкин картазының” дуга­йында немей тайылбырны берген.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню