Сайзырал дээш тус чер чагыргалары Чазак-биле дең харыысалгалыг

ТР-ниң Чазааның Дарга­зының көъжүмел (мобильдиг) хүлээп алыышкыны бо чылдың эгезинден тура кожуун, суурларже үнүүшкүннерни кылгылаан. Яамылар, ведомстволар төлээлери чон аразынче кирип, оларның амыдыралынга дөгүм болзун дээш, ажыл чорудуп, хөй санныг…
Медээлер

«Ол аарышкы черле намдавас-тыр»

Чаа номнуң таныштырылгазы Тыва АССР-ниң алдарлыг башкызы, РСФСР-ниң улус өөредилгезиниң тергиини Ким-оол Сарыг-Донгак февраль 14-те «Шын» солунга чаа  үнген номунуң  таныштырылгазын (презентация) эрттирген. —«Авыралдыг ачам» деп шүлүглелиңерни төрээн адаңар –…

«Шын» солун интернет делгемнеринде туружун ээлеп эгелээн

Солун материалдар­ны, дорт эфирде видео­чүүл­деривисти хүнде 5 муң ажыг кижи номчуп, көрүп турар.Интернет четкизинде «Шын» солун бодунуң туружун идеп­кейлиг эжелеп эгелээн. Бодунуң сайтызы (shyn.rtyva.ru) ам-даа чедир кылдынып, чаартынып турза-даа, кол-кол…
Медээлер

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню