Медээлер

Бежен чыл бурунгаар Берт-Дагга  Шагааны  уткаанывыс Бо чылдың №2 «Шын» солунда Шагаа байырлалын  90 чылдарда  Тывага канчаар баштай  бүгү чон-биле  демдеглеп…
КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

“СОЛУН” АРТИСТ ЛЮНДУП 80 ХАРЛААНРоссияның болгаш Тываның улустуң артизи, Тываның Күрүне шаңналының эдилекчизи Люндуп Иргитович Солун-оол 2021 чылдың февраль 6-да…
Социал адыр

КУЛЬТУРА ТӨВҮНДЕ

Чаңгыс хүннүң сургакчылаашкыны кончуг девиденчиг болур чүве, кыска хүн дургузун чөптүг ажыглавас болза, кылыр планын чедир кылбайн барып болур. Чүгле…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню