Медээлер

Кандыг-даа эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазы хамаатыларның эрге-ажыктарынче угланган болур

Владислав Ховалыг:
-Улусчу эгелээшкиннер Чөвүлелиниң хуралынга улуг күзелдиим-биле кириштим. Эрге-чагырга ниитилелде бар чидиг айтырыгларны билген, көрген турар ужурлуг, маңаа ийи таланың удур-дедир харылзаазы кончуг улуг рольдуг. Улуг сонуургал-биле чөвүлелдиң хуралынга олуруштум. Ооң чыглып келген кежигүннери – янзы-бүрү адырларның арга-дуржулгалыг профессионалдары херек информация-биле бисти чепсеглээн, ол алызы барып республиканың чазааның бүгү кежигүннеринге оон ыңайгы ажыл-ишке орук айтыр сылдыс болур. Боттарывыстың мурнувуста салып алганывыс, шиитпирлеп турарывыс сорулгалар республиканың чурттакчыларынга шынап-ла чугула дээрзинге шынзыктывыс.

Медээлер

Владислав Ховалыг Ак-Довурактың ЧЭТ-тиң кандыг байдалда ажылдап турарын көрген.

Тургустунуп келген берге айтырыгларның чылдагаанын дораан сайгарарын, ол ышкаш хандырылганы ап турар хереклекчилерниң төлевиринге идиг бээр талазы-биле хемчеглерни бодаарын дааскан.

Социал адыр

ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУНЧЕ АЖЫЛЧЫН ҮНҮҮШКҮННҮ КЫЛГАН

Июнь 11-де Тываның Баштыңының түр үеде албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг болгаш аңгы-аңгы яамыларның, ведомстволарның төлээлери Барыын-Хемчик кожуунга барып четкен.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню