Медээлер

Идепкейжи болуру чугула

ЯНВАРЬ 11.2021 чыл. ЧАЗАК ХУРАЛЫ.Шолбан Кара-оол: «Идепкейжи болуп көрүңер удуртукчулар. Интернет тыптып келгени-биле, ниитилел биле эрге-чагырганың аразында харылзаа кажангызындан артык…
Медээлер

Ажылдавайн турар пенсионерлерге

Тывада пенсионерниң 2021 чылда амыдырап чурттаар акша-хөреңгизиниң кудуку хемчээлин хоойлу-биле доктааткан.Россияда ажылдавайн турар шупту пенсионерлерге ниити материалдыг хандырылгазынга магадылалды берип…
МедээлерСоциал адыр

2020 ЧЫЛДЫҢ УЖУРАЛДАРЫ

Бүгү деле­гей­ге тарап-нептерээн COVID-19 хамчык аарыы, ооң түңнелин­де, кижилерниң амы-тынындан чарлып турары, Россия Федерациязының регионнарынга, ооң иштинде Тывага  чарлаттынган карантин,…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню