Медээлер

ТЫВАДА 100 ХАРЛЫГ 15 ЧУРТТАКЧЫ БАР

Красноярскиниң статистика чери Улуг назылыг улус хүнүнге уткуштур Тывада улуг назылыгларның санын тодараткан. Амгы үеде республиканың 330 муң чурттакчызының аразындан 30 муң ажыг кижи 60 хар ашкан болуп турар.

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню