Экономика болгаш көдээ ажыл-агый

Малга чем белеткели, дүжүт ажаалдазы

ҮРЕЗИННЕР-БИЛЕ БОТТАРЫВЫС ХАНДЫРТЫНА БЭЭР БИСИнтервьюТываның хову-шөл­де­ринде дүжүт ажаалдазы-биле чергелештир мал чеми­ниң белеткели уламчылап турар. Сентябрь 22-де чыгган медээ-биле алырга, малга…
Социал адыр

ҮНДҮРҮГНҮ ТӨЛЭЭЛИҢЕР

Тываның 122 муң чурттакчызы өнчү-хөреңги үндүрүүн төлээр дыңнадыышкынны алыр.2019 чылдың чер, транспорт, өнчү-хөреңги үндүрүглерин шилчиткениниң дугайында медээлерни Россияның федералдыг үндүрүг…
КУЛЬТУРА АМЫДЫРАЛЫ

Чогаалчының алдар-ады

ЧОГААЛЧЫНЫҢ АЛДАР-АДЫ ЧЕРЛИГ-ООЛ ДЕП АТТЫҢ ТӨӨГҮЗҮ Өскелерге дөмейлешпес үннүг шүлүкчү болгаш прозачы, Черлиг-оол Чашкынмаевич Куулар  1940 чылдың декабрь 10-да Чөөн-Хемчик…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню