Чырык күзел бүдүүчел – биче-бут бөмбүү чаа деңнелче үнген

Интервью «Чылгы аъды чаныычал, чырык күзел бүдүүчел» деп үлегер домак бар болгай. Күзел барда кандыг-даа арганы тып алыр, ол чокта ону кылбазының янзы-бүрү чылдагааннары тыптып келир. Бо хүннүң маадырын ол…

Тере-Хөл кожуундан медээлер

Кыштаглаашкын хүр-менди Кожууннуң малчыннары агаар­-бойдус чылыг болганы-биле кыштаглаашкын менди эртип турарын демдеглеп турар. Эми, Балыктыг, Шынаа сумуларда хуу малчыннарның аалдарда мал оолдаашкыны эгелей берген. Тере-Хөл кожууннуң мал эмнелгезиниң эргелекчизи Аржаана…
Медээлер

«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним

Ленинград хоорайның бүзээлелден хосталганының 76 чыл оюн таварыштыр акцияны көргеш, ол хоорайга 1967 чылда чораанымны сактып, бижиирин оралдаштым. Оон бээр 53 чылдар дургузунда чамдык чүүлдер узамдыгып, уттундура-даа берген боор-дур.  Ленинградтың…
Медээлер

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню