МедээлерСоциал адыр

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турар

Күрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны…

КОНСТИТУЦИЯГА КАНДЫГ ӨСКЕРЛИИШКИННЕР БОЛУРУЛ?

Тываның Чазаанда

КЫЗЫЛ АГААР-БОЙДУС
Меню