Рубрикалар

Пенсиялар өзер.

Апрель 1-де 4 сая российжилерниң пенсияларын өстүрериниң дугайында экономист Е. Григорьева дыңнаткан
Апрель 1-ден тура 4 сая хамаатының социал пенсиялары болгаш күрүне хандырылгазының талазы-биле пенсиялар өзер. Ооң дугайында Прайм” агентилелге чугаазынга Улустуң найыралы российжи универ­ситеттиң (РУДН) экономика факультединиң оралакчы деканы Елена Григорьева дыңнаткан.
«Пенсия хандырылгазының системазының үре-түңнелдии дээрге Россия Федерациязының Конституциязында (6 кезек, 75 чүүл) быжыглаттынган мурнады көөр сорулга-дыр. Ындыг үре-түңнелдиг чорукту пенсия хандырылгазының бүгү хевирлериниң доктаамал индексациязы-биле хандырып турар» деп, Е. Григорьева демдеглээн.
Ооң чугаазы-биле алырга, социал пенсияларны ол ышкаш инвалид уруглар ап турар, а чурттакчы чоннуң чамдык категориялары ийи пенсияны ап турарлар. Чижээлээрге, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери болгаш дайын-чаа үезинде балыг-бертиниишкинниң түңнелинде инвалид болганнар алыр.
Апрель 1-ден тура социал пенсияларны 8,6 хуу индексациялаар.
Мооң мурнунда Россияның Президентизи Владимир Путин чооку үеде социал төлевирлерни, пенсияларны болгаш амыдырап-чурттаарының эң адаккы хем­чээлин өстүрериниң дугайында шиитпир хүлээп алдынар деп медеглээн.

Предыдущая запись
Үрде манаан “Хүреш” маргылдаазы
Следующая запись
Малчынның өөрүшкүзү
Меню