Рубрикалар

ПОЧТА САЛБЫРЛАРЫН ЧААРТЫР

Россия Федерациязының Президентизиниң даалгазы-биле федералдыг чазак көдээде болгаш ырак-узак черлерде почта салбырларын чаартыр ажылды эгелей берген.

2021 чылдың төнчүзүнге чедир ол дээш 5 миллиард рубльди курлавыр фондузундан чорудар. Федералдыг чазак даргазы Михаил Мишустин ол дугайында айтыышкынга декабрь 24-те ат салган.

Ол акшаландырыышкын-биле 1200 почта салбырларын чаа дериг-херексел-биле хандырбышаан оларның нормативтиг байдалын чедип алыр. Херек апаар болза, дүрген тудар бажың-балгат-даа тудуп болур.

«Почта салбырлары кайда турарындан хамаанчок амгы үениң негелделеринге дүгжүп турар болгаш хамаатыларга эптиг болуру чугула» — деп, Михаил Мишустин декабрь 24-те болган чазак хуралынга айыткан болгаш Федералдыг чурагайлыг сайзырал яамызынга айтырыгны доктаамал хайгааралга алырын дааскан.

Көдээде болгаш ырак-узак черлерде почта салбырларын чаартыр даалганы Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин «Чаңгыс демниг Россия» намының ХХ дугаар съездизиниң 2 дугаар чадазының соонда, 2021 чылдың август айда берген турган.

Ниитизи-биле 25160 почта салбырларын чаартыр. Оларның чартыының эргилээни 50 хуу ажып турар болган.

М. АНАЙ-ООЛ белеткээн.

#Чурагайлыгсайзырал #Почтасалбырлары #Чаартылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ СУД СИСТЕМАЗЫНЫҢ ТӨӨГҮЗҮНЧЕ КИРГЕН БОЛУУШКУН
Следующая запись
Тываның Баштыңы-биле «Дорт чугаа»
Меню