ПРЕЗИДЕНТ БОЛУРУН ИЙИ ХУУСААГА КЫЗЫГААРЛААН

Президент албан-дужаалын ийи хуусаадан (улаштыр азы үзүктеп-даа бол) эртир ээлеп болбас.
Кордакчыларга хамаарыштыр негелделер шыңгыыраан:
— Россияның девискээринге 25 чылдан эвээш эвес хуусаада доктаамал чурттап турган болур.
— Даштыкы чурттуң хамаатызы болбас азы соңгулдалар мурнуу чарыында болгаш соңгулдалар үезинде даштыкы чурттарга чурттаар эрге-байдалдыг болбас.

Меню