Рубрикалар

Президент Владимир Путинниң бүгү чонга Кыйгырыы

Эргим, эш-өөр! Хүндүлүг Россияның хамаатылары!

Россияга ажылдавас хүннер кылдыр чарлаан неделя доос­туп турар. Медицина албан чер­­лериниң эмчилери, эмчи сестралары, бүгү персоналы дүшкүүрлүг чурум-биле ажылдап турарлар. Амгы үе оларның шуптузунга белен эвес. Эпидемиядан баш удур камгалалды олар ылап чорудуп турар: эмнелгелерде, инфекция салбырларында, шупту эмчи участоктарында кижилерни эмнеп, аарыгның тыптып, кедереп тараа­рын болдурбас дээш, ажылдап турарлар. Эмчи ажылдакчыларынга сеткил-чүрээвистен өөрүп четтиргенивисти илереткен сөстеривиске чурттуң шупту хамаатылары каттыжар дээрзинге бүзүрээр мен.

Бо хүннерде чурттуң болгаш ниитилелдиң амыдырал-чуртталгазынга чугула херек адырларының өске-даа ажылдакчылары боттарының ажыл-албан хүлээлгезин күүседип турарлар. Силерниң шуптуңарга чүрээмниң ханызындан өөрүп четтиргенимни илередип тур мен.

Эпидемия-биле демиселге амы-хууда харыысалгазын угаап медереп билгеш, эрге-чагырганың болгаш специалист эмчилерниң сүмелерин шыңгыы сагып, боттарының, эргим чоок кижилериниң, төрелдериниң кадыкшылы дээш сагыш човап, долгандыр турар кижилерниң айыыл чок чоруу дээш сагыш човап чоруур шупту хамаатыларга, волонтерларга, эки турачыларга четтиргеним илередип тур мен.

Ажылдавас кылдыр бүгү чурт­ка чарлаан неделя, ол ышкаш дыка хөй регионнарның чурттакчыларынга бот-изоляция чурумун тургусканы баш бурун­гаар ажылдарны белеткеп, эрге-чагырганың шупту органнарын мөөңнеп, кадык-камгалал системазының курлавырларын көвүдедип алыр үени бистерге берген. Боттарывыстың-даа арга-дуржулгавысты, өске чурттарның-даа эң эки практикаларын ажыглавышаан, эпидемияга удур эки чедимчелиг демисежир бис.

Дараазында чүүлдү чугула деп санаар мен: ниитизи-биле улуг салгалдың кижилерин шыңгыы айыылдан ам дээрезинде камгалап шыдап, уруглар садтарынга, школаларга, дээди эртемниң өөредилге албан черлери болгаш өске-даа өөредилге албан черлеринге аарыг-хамчык өөскүүрүн болдурбайн турар бис.

Ам улаштыр чүнү канчаар ужурлуг бис, бистиң ажыл-хөделиишкинивис кандыг болурул деп айтырыг ала-чайгаар тургустунуп келбейн канчаар. Демдеглеп каайн: бистер бо бүгү хемчеглерни кылып чорудуп турувуста, айыылдыг байдал ам-даа бар хевээр дээрзин билип алыр херек. Вирусолог специалистер болза, делегейде, ооң иштинде бистиң чуртувуста эпидемияның эң дүшкүүрлүг үези ам-даа эртпээн деп санап турар. Ооң-биле холбаштыр ажылдавас хүннерниң чурумун ай төнчүзүнге, апрель 30-ге чедир узадыр деп шиитпирни хүлээп алдым. Ажылдакчыларның акша-шалың төлевирин хевээр арттырып бээр дээрзин демдег­леп чугаалап каайн.

Регионнарда, муниципалитеттерде безин байдал дөмей эвес, аңгы-аңгы болуп турар. Чуртувус улуг, аргажок улуг. Чоннуң сырый чурттап турары база аңгы-аңгы. Федерацияның субъектилеринде, чижээ Мос­квада, коронавирус кижилерге шыңгыы айыылды тургузуп турар, федералдыг болгаш хоорайның эрге-чагыргазы чо­гуур хемчеглерни ап чоруп турда безин, байдалды ажып эртери амдыызында болдунмайн турар.

Өршээлдиг болуп, аарыг демдеглеттинмээн регионнар база бар, харааданчыг чүүл – ындыг регионнарның саны эвээжеп кел-ле чыдар.  Ынчангаш кайы-бир черге кызыгаарлашкынны шыңгыы сагыыр, кайы-бир черге белеткели бедик деңнелге турар ужурлуг. Чер девискээр аайы-биле тус-тузунда ылаптыг шиит­пирлер амдыызында четчир бооп болур. Бо онзагайларны өөренип, барымдаалап көөр ужурлуг. 

Хүндүлүг, Россияның хамаатылары!

Эрге-чагырганың негелде­лерин болгаш эмчилерниң, специалистерниң сүмелерин моон-даа соңгаар аажок кичээнгейлиг дыңнап, бодуңарны болгаш чоок кижилериңерни камнап чорууруңарны дилеп тур мен.

Ниити харыысалгалыг болуп, бот-боттарывысты деткижеривис чугула шиитпирлиг базым болур. Байдалдың кайы хире нарынын медереп билип алгаш, бо кыска үе, неделя дургузунда айыылды чавырылдырып шыдап турар-дыр бис. Моон соңгаар база шак ынчаар демниг болгаш бүзүрелдиг болурувуска бүзүрээр мен. Эң кол чүүл – байдалды мурнады ажылдаары. Кичээнгейлиг болганыңар дээш, четтирдим. Каң кадык болуңар!

#Шын

Предыдущая запись
Тывада Яндекс-школаның кичээлдери эгелей берген
Следующая запись
Кокайны кымчы-биле
Меню