Рубрикалар

Приставтар ажылын соксатпаан

 Тыва Республиканың кол суд приставының дузалакчызы Аяс-оол Монгуш  «Шын» солунга апрель 21-де дорт эфирге карантин үезинде приставтарның ажылдап турар чурумунуң дугайында та­йылбырны кылган.

«Федералдыг хоойлуда ам­дыызында өскерилгелер чок. Өрелер чыырын түр када соксадыр дээри чүгле чугаа болуп турар. Федералдыг удуртукчулар регионнарже «ажыл соксадыр» деп методиктиг сүмелерни бо хүнде чорутпаан.

Банкыда агар саны ажылдавайн барган таварылга ийик бе азы акша уштунмайн барганы  дээрге-ле, суд приставы херекти оттурган соонда өрелиг кижиниң чурттап турар адрезинче өрезин дамчытканы боор. Ол кижиниң банкыларда агар санарынче доктаалды чорудуптар.

Суд приставтары-биле банк аразында электроннуг харылзаа бар, ынчалза-даа кандыг-бир чылдагаан-биле банк ажылчыннары пособие кирип турар агар санга арест салып каап болур. Ындыг частырыг­га таварышкаш, социал камгалал черинден чогуур справканы бижидип алгаш, приставтарже чедирип бээр болза, ук арести ап кааптар ужурлуг.

Приставтарда бар компьютер программазы пенсия, пособие, шалың деп ылгавайн турар болгаш, ону аңгылаарын банк ажылдакчыларынга дагзып каан турар — мындыг  агар санче пособие акшазы азы өске социалдыг төлевир акшазы кирер болза, банк ону өре төлээринче  тыртар ажылды күүсетпес ужурлуг.

  Республика бүрүзү ылгалдыг. Тывада 160 муң ажыг кижилерге оттурган херектер-биле суд приставтары ажылдап турар. 2020 чылдын 3 айының дургузунда 159 муң кылдыр баткан.

Өрелиг кижилер болгаш органи­зацияларның ниитизи-биле төлээр ужурлуг акшазының түңү 8 миллиард 499 миллион ажыг акша.

Өске регионнар-биле деңнээр болза, чижээлээрге, Тывада 3 муң чыгыы  херектер алименти тыртарынга  хамаарылгалыг, а  Чечняда чурттакчы чон хөй-даа болза, чаңгыс-даа алименти херээ чок» — деп редакцияның аалчызы айтырыгларга харыылаан.

Интернет таварыштыр бодунуң херээн сонуургаан кижилер www.r17.fssprus.ru деп сайтыже киргеш, «Банк исполнительных производств» деп каан сөстерже  бас­каш, ат-сывын киирген соонда ажыттынып келген соңгага өрезин төлеп болур, чок болза htttp://epgu.gosuslugi.ru таварыштыр база билип болур.

#Шын

Предыдущая запись
Ленин болгаш тыва чечен чогаал…
Следующая запись
Коронавирус дээш ажыл чок арткан кижилерге күрүнеден дуза
Меню