Рубрикалар

ПРОФИЛАКТИКТИГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

Республиканың наркология диспансериниң специалистери Кызыл хоорайда дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери-биле профилактиктиг ужуражылгаларны эрттирип турар.

Кызыл хоорайның чагыргазы-биле кады ажылдажылганы боттандырып, профилактика ажылын чорудар өске-даа албан-организация черлериниң ажылдакчылары, хөй-ниити организациялар төлээлери-биле кады нарколог эмчилер Кызыл хоорайда дээди өөредилге черлери, ниити чуртталга бажыңнарынга барып, бирги курстуң студентилери-биле ужуражылгаларны организастап, арага ижер, наркотиктер ажыглаарының айыылы, кадыкшылга хоразы база ниитизи-биле аныяк кижиниң келир үеде амыдырал-чуртталгазынга чедирип болур багай салдарының дугайында делгереңгей тайылбыр ажылын чорудуп турар. Ук ужуражылгаларга эмчилер болгаш өске-даа специалистер фото болгаш видеоматериалдарны ажыглап, студентилерни сонуургадып, дүвүредип турар айтырыгларга харыылап, кадык чаагай амыдыралды чорударынче сонуургалды оттурарын кызытканнар.

— Ада-иезиниң доктаамал хайгааралының адаандан үнүп, студентилей бергеш, бот-тускайлаң, хостуг амыдыралды чорудуп эгелээн аныяк кижиниң мурнунга хөй-ле сорунзалыг айыыл тургустунуп болур – бир-ле кижиниң аайынга кирип, көгүзүнге алзып, арага-дары ижипкеш ийикпе, харын-даа наркотиктер дээн ышкаш хоралыг бүдүмелдерни ажыглаптып болур айыыл улгадыр. Ынчалдыр олар боттарының кадыын үрээринден аңгыда, араганың тевии-биле корум-чурум хажыдыптар ийикпе, харын-даа бодунуң амы-тынын айыылга таварыштырып болур. Чаңгыс дашка араганың хайы-биле кижиниң келир үеде эки чуртталгазы чогуп бүтпейн барып болур болгай. Ол бүгүнү студентилерге тайылбырлап бээрин кызыттывыс – деп, наркология диспансериниң клиниктиг психологу Чечекмаа Чамыян тайылбырлаан.

Нарколог эмчилер өске специалистер-биле кады Кызыл хоорайда Көдээ ажыл-агый техникуму, Информация технологияларының техникуму, Политехниктиг техникум, Транспорт техникуму, Экономика болгаш эрге-хоойлу техникуму база Уран чүүл колледжиниң бирги курсчулары-биле ужуражылгаларны эрттирген. Ажыл ам-даа уламчылаар.

Бистиң корр.

#Республиканыңнаркологиядиспансери #Профилактикаажылы #Студентилер #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БИРГИ ЭЭЛЧЕГДЕ ЧОННУҢ КАДЫКШЫЛЫ
Следующая запись
БАЗА КАТАП ТАРЫДЫП АЛЫРЫНЧЕ КЫЙГЫРГАН
Меню