Рубрикалар

QR-КОД “АРЫГ ЗОНАНЫ” ТУРГУЗАР

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар, регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат инстаграмга дорт эфирге сайгарлыкчыларны сонуургадып турар айтырыгларга харыылаан.

– Бир эвес аалчылар шупту тарыдып алган болза, куда байырларын эрттирип болур бе?

– Амдыызында бо бүгүнү шенелде деңнелде эгеледивис. Бир эвес ачы-дуза чедирилге адырының шупту ажылдакчылары коронавирус хамчыынга удур тарыдып, хүлээп ап турар аалчылары вакцинаның ийиги кезээн салдыртканының дугайында сертификаттыг база Күрүне ачы-дузазының порталында ону бадыткап турар QR-кодтуг болза, мындыг арга-биле “арыг зонаны” тургузуп, чаңчылчаан чурумга ажылдап болур апаар бис.

– Шеглел-кызыгаарлаашкынның кииргени-биле биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилерин деткиир хемчеглер көрдүнген бе?

– Ийе, бис хемчеглерни ажылдап кылып турар бис. Бир эвес сайгарлыкчы ажылдакчызын ажылындан үндүрбейн, а ооң олудун кадагалап арттырып алган болза, бис ажылдакчы бүрүзүнге онааштыр күш-ажыл төлевириниң эң кудуку хемчээлиниң орнун тургузуп бээр бис. Ол ышкаш ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонду 5,5 хуу ставкалыг 300 муң рубльге чедир чээлини бээрин баш бурунгаар өөренип көрген.

– Оран-сава хөлезиниң төлевири…

– Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлерин шеглел-кызыгаарлашкыннар хемчеглериниң үезинде деткиири-биле күрүне өнчү-хөреңгизинде турар оран-савада ажыл-чорудулгазын чорудуп турар сайгарлыкчыларны оран-сава хөлези дээш төлевирден хостаар.

– Ресторан азы банкет залы куда-дой база өске-даа байырлыг хемчеглер дээш баш бурунгаар алган акша төлевирин эгитпейн турар болза, канчаарыл?

– Маңаа хамаарышкан айтырыгларга халас юридиктиг консультацияларны 6-01-27, 6-35-47 дугаарлыг телефон дамчыштыр берип турар. Арга-дуржулгалыг юристер таварылга бүрүзүн бирден бирээ чокка сайгарып көөр.

– Арын-шырай чараштаар адырда ажылдап турар мен. Визажист мергежилдиг улуска шеглел-кызыгаарлаашкын хемчеглерин кииргенинден когаралга таварышкан адырларның санынче кирбейн турар мен. Ол дугайын кайыын айтырып болурул?

– Шеглел-кызыгаарлаашкын хемчеглерин кииргенинден когаралга таварышкан адырларже өскерилгелерни киирип тур бис. Ынаар фотографтар, видеографтар, мейкаперлер болгаш өскелерни-даа киирер.

– Чурттакчы чонну доктаамал аргыштырып турар марштурттуг “ГАЗельдер” социал ыракшылды сагывайн ажылдап турар. Ук ачы-дуза чедирикчилерин чүге торгаалга онаавайн турарыл?

– Социал ыракшылды сагыырының, камгалал маскалар кедериниң хыналдазын каш катап шыңгыыраткан. Санитарлыг негелделерни сагывас болза, торгаар.

Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондудан (Кызыл, Арбат шөлү, Чоннуң банкызының оран-савазы) сүмени ап болур. Телефон: 8(39422)-3-62-02. Электроннуг почта (email): bsf-tuva@mail.ru. 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар. Ол ышкаш 8-800-350-6201 дугаарлыг «изиг шугум» телефону (долгаары халас) ажылдап турар. Специалистер ажыл хүнүнде 9.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар.

#Экономика #Айдыссат #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СОЙДА COVID-19 НЕПТЕРЭЭН
Следующая запись
ТЫВАДА COVID-19-КА УДУР ЭМНЕР КУРЛАВЫРЫ ЧЕДЕР БЕ?
Меню