Редакция дугайында

  1. Эге арын
  2. Редакция дугайында

Тургузукчузу: Тыва Республиканың информатизация болгаш харылзаа яамазы.

«Шын» солуннуң килдистериниң чырыдар яамы, ведомстволары

Ниитилел-политиктиг килдис ТР-ниң Чазааның, ТР-ниң Дээди Хуралының, ТР-ниң Соңгулда комиссиязының, ТР-ниң Хөй-ниити палатазының, ТР-де кол федералдыг инспекторнуң аппарадының, ТР-ден РФ-тиң Күрүне Думазының депутадының, РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң кежигүнүнүң, яамы, ведомстволарның, ооң иштинде ТР-ниң Юстиция херектериниң талазы-биле яамының, ТР-ниң Иштики херектер яамызының, кожуун, суму чагыргаларының, РФ-тиң Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң, РФ-тиң Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң, РФ-тиң федералдыг миграция албанының Тыва Республикада килдизиниң, РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге эргелелиниң, РФ-тиң Кеземчелер күүселдезиниң талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң, РФ-тиң Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң, РФ-тиң Наркотиктерниң саарылгазынга контроль талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң, ТР-ниң шериг комиссариадының, ТР-ниң Конституция Судунуң, ТР-ниң Дээди Судунуң, ТР-де Суд департаментизиниң эргелелиниң, Кызыл хоорайның болгаш кожууннар судтарының, ТР-ниң Прокуратуразының, Кызыл хоорайның, кожууннар прокуратураларының болгаш өске-даа күрүне албан черлериниң, ТР-ниң Профэвилелдер федерациязының, политиктиг партияларның, хөй-ниити организацияларының, каттыжыышкыннарның ажылын чырыдар.

Экономика, үлетпүр болгаш көдээ ажыл-агый килдизи ТР-ниң Экономика, Сан-хөө, Орук-транспорт комплекизи, Одалга болгаш энергетика, Тудуг, чуртталга болгаш коммунал ажыл-агый, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем, Чер база өнчү-хөреңги хамаарылгаларының, Бойдус курлавырлары болгаш экология   яамыларының, ТР-ниң Арга-арыг ажыл-агыйының талазы-биле күрүне комитединиң, ТР-ниң Дириг амытаннар делегейиниң база суг биологтуг курлавырларының объектилерин камгалаарының талазы-биле күрүне комитединиң, ТР-ниң Сан-хөө, бюджет хайгааралының талазы-биле албанның, ТР-ниң Тарифтер талазы-биле албанның, ТР-ниң күрүнениң чуртталга инспекциязының база тудуг хайгааралының албанының, ТР-ниң ветеринарлыг хайгаарал талазы-биле албанның, ТР-ниң ажыл-агыйның аңгы-аңгы хевирлерин лицензиялаар база хайгаараарының талазы-биле албанның, ТР-ниң боду чоруур машиналарның база техниканың өске хевирлериниң байдалынга техниктиг хайгаарал талазы-биле албанның, ТР-ниң даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентствозунуң, ТР-ниң чуртталга, коммунал ажыл-агый талазы-биле агентствозунуң, ТР-ниң Хамааты камгалалы база онза байдалдар агентствозунуң, Тываның каайлы чериниң, РФ-тиң федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң, РФ-тиң күрүне бүрүткелиниң, кадастр база картография талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң, Федералдыг казначействонуң Тыва Республикада эргелелиниң, РФ-тиң Сан-хөө-бюджет хайгааралының талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада девискээр эргелелиниң, РФ-тиң Хамааты камгалалы, онза байдалдар база бойдус халавының уржуктарын чайладарының талазы-биле яамының (МЧС) Тыва Республикада кол эргелелиниң, РФ-тиң харылзаа, информациялыг технологиялар база массалыг коммуникациялар адырынга хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Енисей эргелелиниң Кызыл хоорайда девискээр килдизиниң, РФ-тиң бойдусту ажыглаарының адырынга хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң, Күрүне өнчү хөреңгизин эргелеп башкарарының талазы-биле федералдыг агентствонуң Тыва Республикада девискээр эргелелиниң, Күрүне статистиказының федералдыг албанының Тыва Республикада девискээр органының, Монополияга удур федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң, М-54 «Енисей» автомобиль оруунуң эргелелиниң, ТР-ниң автомобиль оруктарының эргелелиниң,  ТР-ниң Саналга палатазының, ТР-ниң сайгарлыкчыларны деткиир фондунуң, ТР-ниң бизнес-инкубаторунуң, РФ-тиң Эртемнер академиязының Сибирьде салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстии-биле шиңгээдип алыр институттуң, РФ-тиң көдээ ажыл-агый эртемнериниң академиязының Тываның көдээ ажыл-агыйның эртем-шинчилел институдунуң, Тываның гуманитарлыг база тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң, ТКУ-нуң көдээ ажыл-агый факультединиң, Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң, «Убса-Нур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус биосферлиг заповеднигиниң болгаш Кызыл хоорайда дачалар ниитилелдериниң ажылын база республикада ортумак база биче бизнестиң сайзыралының дугайында чырыдар.

Социал айтырыглар килдизи ТР-ниң өөредилге база эртем, Кадык камгалал, К\ш-ажыл база социал хөгжүлде яамыларының, ТР-ниң Архив, өг-бүле база уруглар херектериниң талазы-биле агентстволарның, ТР-ниң хамааты байдалдың актыларын бүрүткээр эргелелдиң, Тыва Республикада уругларның эргелериниң талазы-биле төлээлеттирген кижиниң, Кадык камгалал адырынга хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада девискээр органының, РФ-тиң Хереглекчилерниң эргелерин база кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырга хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң (Роспотребнадзор), Тыва Республикада гигиена база эпидемиология төвүнүң, РФ-тиң Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбырының, РФ-тиң Социал камгаладылга фондузунуң Тыва Республикада девискээр салбырының, Албан медицина камгаладылгазының Тыва Республикада девискээр фондузунуң, Тыва Республикада күрүнениң күш-ажыл инспекциязының, Тыва Республикада эмчи-социал экспертизаның кол бюрозунуң, ТР-ниң хай-халап медициназының девискээр төвүнүң, республиканың эмнелге, школа, школа назыны четпээн уруглар албан черлериниң, ТКУ-нуң, ортумак тускай өөредилге черлериниң, Тываның гуманитарлыг база тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң, Тываның күрүнениң кадрларны эде белеткээр база мергежилин бедидер институттуң, республиканың хоочуннар, кырганнар интернаттарының, социал төптерниң, уруглар бажыңнарының, Тываның кадет корпузунуң (өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернады), инвалидтерниң албан организациязының база оларның ажыл, амыдыралын, социал адырга хамааржыр хөй-ниити организацияларының, каттыжыышкыннарның ажылын чырыдар.

Культура, чогаал, медээлер база спорт килдизи ТР-ниң Культура, Аныяктар херектериниң база спорт талазы-биле, Информатизация болгаш харылзаа яамыларының, ТР-ниң Культурлуг салгал (төөгүнүң база культураның тураскаалдары) объектилерин камгалаар талазы-биле албанның, кожуун чагыргаларының культура килдистериниң, Тываның гуманитарлыг база тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң, Тываның В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрының, Тываның күрүне филармониязының, Улусчу чогаадылга бажыңының, Тыва үндезин культура төвүнүң, Орус культура төвүнүң, Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң, Национал парктың, көдээ культура бажыңнарының, Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг уран-чүүл колледжиниң, республиканың Р.Д. Кенденбиль аттыг салым чаяанныг уруглар школазының, Олимпийжи курлавыр училищезиниң, республиканың спорт школаларының, ТР-ниң чогаалчылар, композиторлар, чурукчулар, журналистер, театр ажылдакчыларының эвилелдериниң ажылын чырыдар. Ол ышкаш редакцияга келген эки дээн чогаалдарны шилээш литература арнынга үндүрер, медээлерни солуннуң үндүрүлге бүрүзүнче белеткээр, дыштаныр хүннерде бооп турар культура-массалыг хемчеглерни, аңгы-аңгы конкурстарны, фестивальдарны, спортчу маргылдааларны доктаамал чырыдар.

Очулга килдизи ТР-ниң Чазааның, ТР-ниң Дээди Хуралының, яамыларның болгаш ведомстволарның, федералдыг күрүне органнарының, өске-даа албан организацияларның доктаал, шиитпирлерин, чугула документилерин, ол ышкаш интернеттен болгаш төп парлалгадан делегейде, чуртта бооп турар солун болуушкуннарны, күрүне албан черлеринден, организациялардан, хамаатылардан кээп турар чарлалдарны, дыңнадыышкыннарны, байыр чедириишкиннерин тыва дылче очулдурар.

ГАУ РТ «Издательский дом «Тывамедиагрупп»

Юр. адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100
Факт. адрес: 667000, Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100
ОГРН: 1191719000395
ИНН: 1701062430
КПП 170101001
БИК: 040407627
Банковские реквизиты: Банк Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанк
р/сч.40603810365004000021
к/с 30101810800000000627
И.о. директора  Дапык Чейнеш Алдын-ооловна

tyvamediagrupp@bk.ru

Рекламный отдел :
Начальник отдела маркетинга, рекламы и аналитики:
Ооржак Белек Андреевна- тел. 8-920-446-73-21, 

Менеджер:
Донгак Чодураа Буяновна- тел.8-999-179-85-32,
раб.телефон 8(39422)2-18-10
электронная почта
reklamashyn@mail.ru

Меню