Рубрикалар

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ТЕРГИИН БАШКЫЛАРЫН ШАҢНААН

Кызылда чаа ажыттынган 18 дугаар школага болуп эрткен өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралының ниити кезээнде, республиканың шыырак башкыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. 11 класс доозукчуларының чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын тергиин демдекке доостурган башкыларга акша шаңналдарын бо чылын бир дугаар берген. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг шаңналдарны тудускан.

«Тыва Республиканың улустуң башкызы» атка Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 2 дугаар школазының чурт-шинчилел музейиниң эргелекчизи Валентина Кенденовна Монгуш төлептиг болган.

«Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» атты Бии-Хем кожууннуң Сушь суурнуң ниити өөредилге школазының орус, тыва дылдар болгаш чогаал башкызы Светлана Чымбаевна Чомаага тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин дараазында башкылар алган:
Любовь Викторовна Кульжубаева – Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда 1 дугаар ниити өөредилге школазының немелде билиглер башкызы;
Наталья Хойлак-ооловна Куулар – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы;
Светлана Михайловна Монгуш – Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 1 дугаар ортумак школазының математика башкызы;
Татьяна Михайловна Потылицина – Совет Эвилелиниң Маадыры Т.Б. Кечил-оол аттыг Кызылдың 3 дугаар школазының немец дыл башкызы;
Татьяна Леонидовна Шарыпова – М.А.Бухтуев аттыг Кызылдың 1 дугаар школазының директору.

Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдар-биле шаңнааны болза:
Наталья Мунзаковна Адымачини – Тываның агротехнологиялар техникумунуң библиотекарь башкызы;
Алевтина Хомушкуовна Алдын-оолду – Кызыл хоорай мэриязының өөредилге департаментизиниң психологтуг-эмчи-педагогика комиссиязының логопед башкызы;
Валентина Чигжитовна Артааны – Кызыл хоорайның 17 дугаар школазының эге класстар башкызы;
Любовь Кыргысовна Базыр-оолду – Кызыл хоорайның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 11 дугаар ортумак школазының математика башкызы;
Ирина Владимировна Белкинаны – Кызыл хоорайның Немелде өөредилге төвүнүң методизи;
Кяшифа Исхаковна Гарееваны – Кызыл хоорайның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 11 дугаар ортумак школазының күш-культура башкызы;
Валерия Семис-ооловна Дамбаны – Совет Эвилелиниң Маадыры Ч.Н. Хомушку аттыг Кызыл хоорайның 16 дугаар школазының орус дыл чогаал башкызы;
Галина Доржуевна Идамны – М.А.Бухтуев аттыг Кызыл хоорайның ниити өөредилге школазының эге класстар башкызы;
Светлана Айдыновна Кыргысты – Ак-Довурак хоорайның “Өлчей” лицейиниң математика башкызы;
Шолбаана Кудаш-ооловна Ондарны – ССРЭ-ниң улустуң башкызы А.А. Алдын-оол аттыг Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының математика башкызы;
Меңги Нагаан-оолович Ооржакты – Бии-Хем кожууннуң Туранның 2 дугаар ниити өөредилге школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы;
Айлаң Кылын-ооловна Оюнну – Ак-Довурак хоорайның “Өлчей” лицейиниң тыва дыл, чогаал болгаш төөгү башкызы;
Алефтина Сояновна Сагаачыны – педагогика ажылының хоочуну;
Светлана Кыспай-ооловна Сотнамны – Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда Ш.Ч. Сат аттыг ниити өөредилге школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Татьяна Ивановна Терехованы – Совет Эвилелиниң Маадыры Ч.Н. Хомушку аттыг Кызыл хоорайның 16 дугаар лицейиниң эге класстар башкызы;
Александр Семенович Тугжуну – Бии-Хем кожууннуң Тарлаг ортумак школазының күш-культура башкызы;
Татьяна Валентиновна Чебыкинаны – Кызыл хоорайның 29 дугаар уруглар сады – чаштарның сайзырал төвүнүң директору;
Тамара Николаевна Черноускону – М.А.Бухтуев аттыг Кызыл хоорайның 1 дугаар ниити өөредилге школазының эге класстар башкызы.

Тыва Республиканың Баштыңының шаңналын 10 башкыга тывыскан:
Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл школазының төөгү болгаш ниитилел билиглериниң башкызы Чодураа Херел-ооловна Байыр-оолга;
Кызылдың 15 дугаар лицейиниң химия башкызы Татьяна Николаевна Ковитога;
Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң тускай эртемнер башкызы Оксана Андреевна Ондарга;
Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл школазының ОБЖ башкызы-организатору Любовь Сергеевна Кызыл-оолга;
Бай-Тайга кожууннуң Тээли ортумак школазының эге класстар башкызы Урана Калдар-ооловна Серен-Чимитке;
Кызыл хоорайның 1 дугаар школазының немелде өөредилгениң шыдыраа башкызы Наира Сергеевна Балянга;
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы ортумак школазының класс удуртукчу башкызы Чодураа Александровна Кууларга;
Тываның кадет корпузунуң класс удуртукчу башкызы Наталья Аракчааевна Донгакка;
Кызыл хоорайның 7 дугаар школазының класс удуртукчу башкызы Сая-Суу Сергеевна Маскырга;
Олимпийжи курлавырлар училищезиниң класс удуртукчу башкызы Виктория Кимовна Ондарга.

Тываның Баштыңының шаңналдарындан аңгыда, доозукчулары 100 баллга күрүне шылгалдарын дужааган башкыларга акша сертификаттарын бир дугаар тывыскан. Шаңналга төлептиг болган башкылар:
Надежда Фёдоровна Сат, Республиканың лицей-интернадының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Наталья Николаевна Белышева, Кызыл хоорайның 15 дугаар лицейиниң орус дыл болгаш чогаал башкызы.

Бо чылдың июльда болуп эрткен “Күчүлүг орус сөс, орус чугаа, сени камгалап арттырар бис” деп орус дыл башкыларынга мөөрейниң түңнели-биле, дараазында башкылар үнелиг белектерни алган:
Анна Шиловна Салчак, Таңды кожууннуң Владимировка школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Алдынай Мөңгүн-ооловна Бопун-оол, Кызыл кожууннуң Сукпак ортумак школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Айгуль Еркебалиновна Кабимулдинова, Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда ТР-ниң аграрлыг школа-интернадының орус дыл болгаш чогаал башкызы.

Предыдущая запись
ОРУКТУҢ АЙЫЫЛ ЧОК БОЛУРУ ДЭЭШ
Следующая запись
САМАГАЛДАЙ ШКОЛАЗЫНГА СПОРТЧУ ӨРГЭЭ НЕМЕЖИР
Меню