Рубрикалар

РФ-тиң чепсектиг күштери 30 харлап турар

Россия Федерациязының чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүн таварыштыр Тываның Баштыңы байырны чедирген.

Россияның амгы чепсектиг күштери мугур 30 чыл бурунгаар 1992 чылдың май 7-де тургустунган. Бистиң шериглеривис совет шериг үезинде-ле тыптып келген чаагай чаңчылдарның уламчылакчылары болуп, үргүлчү-ле боттарының дайынчы күжүн улгаттырып турганнар.

Амыр эвес үелерде төрээн туртун камгалап турганнар барык өг-бүле бүрүзүнде бар. Тыва черивис амгы үеде Украинада шериг хүлээлгезин күүседип, дидими-биле бодун хайыралавайн төрээн чуртун камгалап турар оолдары дээш чоргаарланып болур.

Эргим эштер! Ада-чуртунарга эрес-дидимиңер-биле бараан болуп чорууруңар дээш, чүрээмниң ханызындан өөрүп четтириишкинимни хүлээп ап көрүңер. Россияның чепсектиг күштериниң тургустунган хүнүнде сеткилимниң ханызындан силерге болгаш чоок кижилериңерге бүгү-ле экини, аас-кежикти, эп-сеткилди болгаш чаагай чорукту күзедим. Шериг албанының хоочуннарынга быжыг кадыкшылды, узун назынны, солдаттарга болгаш офицерлерге бедик чедиишкиннерни йөрээдим.

Предыдущая запись
Российжи кодтуг дугаарларны алыр
Следующая запись
Чоннуң айыыл чок чоруу дээш
Меню