Рубрикалар

Российжи газ дээш ам рубль-биле санажыр

Бистиң чуртувустан даштыкы күрүнелерже садып-саарып турар газты российжи акша – рубльдерге төлевирин алыр дугайында шиитпирин Россияның Президентизи В. Путин бо неделяның ортан үезинде дыңнаткан турган.
Россияга удур турушту ээлеп турар күрүнелерге российжи газты ол күрүнелерниң валютазынга садары шын эвес, ук күрүнелерниң экономиказын деткип турар апаар. Чүгле газ эвес, өске-даа российжи бараан-сараан аймаан рубльдерге садары чугула. Ынчангаш күрүне Баштыңы российжи чазакка неделя дургузунда ук ажылды чурумчударын дааскан.
Шак бо шиитпир Европа чурттарынга кааң дээрден дүшкен чаңнык ышкаш болганын демдеглеп каар апаар. Германия шак ол шиитпирни ооң мурнунда чардынган керээ-дугуржулгаларның хажыдыышкыны кылдыр санап турар, чүге дизе ооң мурнунда евролар-биле санажып турган, ынчалза-даа российжи хөмүр-даш, нефть болгаш газтан бо үеде ойталап шыдавас дээрзин дагын база бадыткааннар.
Президент Россияның даштыкы күрүнелерде акша-хөреңгизин “доңуруп”, оларны ажыглаар орукту дуглааны шак ол күрүнелерниң валютазынга бүзүрелди оскундурган дээрзин демдеглээн.
Россия бодунуң бо угланыышкынга туружундан өскээр чайлавас болза, ук күрүнелерге оон өске арга тургустунмас дээрзи тодаргай. Ооң-биле кады делегей экономиказынга улуг өскерилгелер болуру чугаажок. Шак бо базымны Россияга удур чарлаттынган экономиктиг дайын байдалынга чурттуң бодунуң хереглелинге дүүштүр, российжи рубльди быжыглаар сорулгалыг кылган.
Российжи Чазак Россиядан газты даштыкыже үндүр садып турар кара чаңгыс компания – “Газпромга” амгы үеде ажылдап турар керээлерже чогуур өскерилгелерни киирериниң талазы-биле директиваны киирер, ук ажыл эң-не кыска үезинде боттандыртынган турар ужурлуг.
И. САНЧАТ белеткээн.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Тываның сайгарлыкчылары бизнезин хөгжүдеринге 21 млн ажыг рубльдиң субсидияларын алган.
Следующая запись
Бо хүн — Чер шагы.
Меню