Рубрикалар

РОССИЯ ДОНБАССТА ТУСКАЙ ШЕРИГ ОПЕРАЦИЯЗЫН ЧОРУДУП ЭГЕЛЭЭН

Февраль 24-түң эртенинде Россияның президентизи Владимир Путин «Россия-24» телеканалдың эфиринге российжилерге кыйгырыг кылган. Донбасска тускай шериг операциязын чорудар дугайында шиитпирни хүлээп алганын күрүне баштыңы дыңнаткан.

Байдал божуу-далаш, шиитпирлиг хемчеглерни алырын негеп келген деп ол айыткаш, Донбасстың улусчу республикалары Россиядан дуза кадарын дилээн деп демдеглээн. КНО-нуң Уставының 7-ги кезээниң 51 чүүлүнге дүүштүр база Россияның Федерация Чөвүлелиниң чөпшээрелин ёзугаар тускай шериг операциязын чорудар дугайында шиитпирни хүлээп алган деп Путин медеглээн.

Ук хемчегниң кол сорулгазы – 8 чыл улаштыр Киевтиң чөңгээлиг политиказындан дорамчылал-базымчага, геноцидке таваржып чоруур кижилерни камгалап-кадагалаары болур. Украинаны эжелээр планнар, аңаа күжүн дөгээр сеткил чогун күрүне баштыңы онзалап дыңнаткан.

Украинаның хамааты чурттакчы чонунга айыыл чедиртинмейн турарын Россияның Камгалал яамызы дыңнаткан дээрзин «Новости» информастыг агентилел медеглээн.

Бистиң корр.

#РФ_тиңПрезидентизи #Донбасс #ВлдаимирПутин #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Тывада  эпидбайдал чүгээртеп келген
Следующая запись
Ажаалга банкызы агар саннарны дуй шаап турар деп медээ меге
Меню