Рубрикалар

Россия утка чок кызыгаарлаашкыннарга белен

Россия утка чок кызыгаарлаашкыннарга белен

Владимир Журавлев, Садыг-үлетпүр палатазының даргазы:

«Барыын чүк чурттарының биске удур чорудуп турар кызыгаарлаашкыннары тускай шериг операциязынга шуут хамаарышпас экономиканың болгаш амыдыралдың адырларында дээп турар. Оларның кол сорулгазы – Россияның экономиказын буурадыры болгаш бөдүүн чурттакчыларның амдырал-чуртталгазын баксырадыры. Херек кырында алыр болза, ол кызыгаарлаашкыннар утка чок болуп турар. Россияның экономиказы шак ындыг пакет кызыгаарлаашкыннарны шагда-ла эртип каапкан. Чурттуң экономиказын турум байдалга тудар дээш баш бурунгаар кандыг хемчеглер алырын билир.
Россияның Президентизи болгаш Чазаа ам база бодунуң күштүүн бадыткаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Кижи ажылы истиг
Следующая запись
“Пассиона́рий” – “кайгал”?
Меню