Рубрикалар

Россияда эмнер хандырылгазы эки

Сөөлгү үеде Россияның Кадык камгалал яамызының адын тудуп,  чурттакчы чонче долгаар таварылгалар көвүдеп турар.  Ол үүлгедикчилер меге медээлер дамчыдып, чоннуң дүвүрелин күштелдирип, херек эмнер удавас тывылбастай бээр, дүрген көвүдедир садып алырын сүмелеп турар.

Кичээнгейлиг болуңар: Россияның Кадык камгалал яамызы шак ындыг медээлерге кандыг-даа хамаарылга чок дээрзин билзе чогуур. Ол меге медээ  тарадыкчыларының кол сорулгазы чонну девидедип, эм садыг-саарылгазынга шаптык кадып, артык дүвүрээзинни доюлдурары.

Херек кырында Россияда эмнер хандырылгазының талазы-биле байдал эки. Россияның болгаш даштыкының фармкомпаниялары эмнер хандырылгазын  үзүктел чок чорудуп турар. Россияның Кадык камгалал яамызы чонга эмнер четчир болурун хынап, хайгааралда алган.

#объясняемрф

Предыдущая запись
Аржаанга аныяк армейжилер клазын ажыдар
Следующая запись
Сөстүң күжү, чоннуң эви
Меню