Рубрикалар

Россияга каттыжар

💥Бөмбүрзектиң судалы

📢Россияга каттыжар

Грузияның составынга бактаап турган Мурнуу Осетия 2008 чылда ок-чепсектиг хөделиишкиннер үезинде российжи чепсектиг күштерниң дузазы-биле бот-догуннаан хамаарышпас күрүне апарган. Мурнуу Осетияга бүгү талалыг дузаны Россия кезээде көргүзүп келген.

Мурнуу Осетияны Россияның составынга киирер дугайында бүгү чоннуң референдумун эрттирерин республиканың Баштыңы Анатолий Бибилов массалыг информация чепсектеринге чарлаан. “Бистиң осетин чонувус ийи аңгы кылдыр чардынган. Россияның составынга Мурнуу Осетия биле Соңгу Осетия каттыжып, осетин чон кады чурттаар аргалыг апаар. Ол бистиң сорулгавыс” – деп, Анатолий Бибилов чугаалаан.

Мурнуу Осетияның Россияга каттыжар деп барганынга чылдагаан Грузияның талазындан шериг-политиктиг кызагдаашкыннар деп политиктиг хайгааракчылар санап турар.

Грузиядан хамаарышпас чорукту тулчуушкуннарга чедип алган күрүнелерниң бирээзи – Абхазия. Мурнуу Осетияның Россияга каттыжары-биле холбаштыр: “Мурнуу Осетияның шиитпири ооң бодунуң херээ-дир. Абхазия бодунуң хамаарышпас чоруун кандыг-даа байдалга чидирбес кылдыр ооң Конституциязында быжыглаттынган – деп, Абхазияның парламентизиниң удуртукчузу Валерий Кварчелия чугаалаан. – Россия биске чоок болгаш бүзүрелдиг кожавыс. Ооң-биле кезээде эп-найыралдыг болур бис”.

(Россияның информация агентилелдериниң ажык медээлеринден).

Предыдущая запись
Аныяктар өргээзинге чүү турар?
Следующая запись
Номнар фондузун чаартыр
Меню