Рубрикалар

РУЛЬ ДОЛГААРЫ – УЛУГ ХАРЫЫСАЛГА

Айыыл чок орук шимчээшкини

Эрткен неделяда республикага орук озал-ондаандан улуг чидириглиг чаңгыс эвес коргунчуг айыыл-халап болганының түңнелинде, ооң чылдагааннарын илередип, аңаа удур хемчеглер чорудар ажылдар чоруттунуп эгелээн.

Июль 28-тиң хүнүнде Орук-транспорт комплекизиниң яамызынга автомобиль озал-ондааның түңнелинде өлүп-хораар чоруктуң көвүдеп турарын барымдаалааш, айыыл чок орук шимчээшкининиң талазы-биле төгерик столду эрттирген. Аңаа ажылчын бөлүк чугула айтырыгларның бирээзи республикада автомобиль озал-ондааның берге айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. Бо чылын эрткен чылга деңнээрге орук озал-ондаанга чаш ажы-төлдүң хорап турары 2 катап улгаткан. Чүгле чартык чыл дургузунда 36 орук озал-ондаа болган. Ооң уржуундан 9 назы четпээн ажы-төл чок болган. Оларның 4-ү эзирик машина башкарып чораан чолаачының хайындан болган.

Тывада Иштики херектер яамызының ОШАЧКИ эргелелиниң начальниги Андрей Светышев: “Ада-иелер арага ижип алгаш, машина башкарып чораан үезинде уругларын ап алган чоруур таварылгалар бар. Ооң хараазындан буруу чок назы четпээн уруглар хорап турар” – деп чугаалаан.

Регионда хөй-ниитиниң айыылының бирээзи машина башкарар эргези чок эзирик чолаачылар болуп турар. Чижээлээрге, Эрги-Барлык оруунга аар уржуктарлыг орук озал-ондаа хамааржыр. Чаңгыс чер-чурттугларының чугаазы-биле алырга машина башкарар документизи чок эзирик чолаачы, чаңгыс эвес удаа административтиг харыысалгага онаажып турган болган. Машина башкарар документизин хавыртыпкаш-даа, дөмей-ле тогбас, катап база эзирик-даа, элээр-даа байдалдыг руль артынга олуруптарлар эвээш эвес. Ындыг хамаатыларны ооң мурнунда-ла хемчээн алган турган болза, айыыл-халаптан чайлай берип болур турган. Ынчангаш кожалар-даа, дөргүл-төрел-даа улус болза бот-боттарын хайгааражып чорууру чугула.

Айыыл чок чорук автомобиль оруктарының шынарындан база хамааржып турар. Чоокта чаа Кызылче кирер орукка улуг чүък машиназы чиик машинаны үскениниң түңнелинде 3 кижи чок болган. Ол оруктуң проектизин шын кылган бе деп айтырыгга орук-транспорт комплекизиниң сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Шораан Чыргал-оол: “Күрүне экспертизазын чорударга оруктуң проектизи шупту негелделерге дүгжүп турар болган. Ындыг-даа болза оруктуң проектизин кылган албан черин катап база ажылдап кылгаш, техниктиг шиитпирин үндүрер кылдыр шиитпирни хүлээп алдывыс” – деп дыңнаткан.

Орук озал-ондактарының көвүдеп турар чылдагаанының бирээзи ОШАЧКИ ажылдакчыларының штадын кызырып каапканы база болуп болур деп санап турар. Ынчалза-даа олар бар-ла турган аргаларны ажыглап, бүгү күжүн мөөңнеп тургаш ажылдап турарлар. Ындыг болганда боттарының болгаш чоок кижилериниң, ылаңгыя назы четпээн ажы-төлдүң, айыыл чок чоруу дээш харыысалга чок чурум үрекчилери-биле шыңгыы ажылды күштелдирери база чугула.

Чыжыргана СААЯ.

Буян Ооржактың тырттырган чуруу.

#Айыылчокоруктар #Орукозал-ондаа #ИХЯ #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
253 ДАШТЫКЫ КИЖИ ТЫВАГА ЭМНЕТКЕН
Следующая запись
5 287 КИЖИ ВАКЦИНАНЫҢ ИЙИГИ ТАРЫЛГАЗЫН АЛБААН
Меню