Рубрикалар

Сүт-Хөл биле Тес-Хем дең чыгыы

Республикада мал оолдаашкыны кидин түлүк: бо хүннерде 122 353 баш анай-хураган, ол ышкаш чоннуң хуу малында 67 592 баш анай-хураганны алган. Тараачын-арат ажыл-агыйлары 40 000 баш чаш төлдү ап, көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативтери 12 372 баш чаш төлүн алган. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери 2 389 башты алган.

Эң хөй чаа төрүттүнген мал бажын онча камгалап алырынга Тес-Хем кожуун тергиидеп турар – 19 605 баш, оларның соонда сүт-хөлчүлер – 19 500 баш. Барыын-хемчик кожуун 17 153 баш, Өвүр – 13 931 база Чөөн-Хемчик кожуунда – 12 465 баш.

2016-2019 чылдарда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң киржикчилери 9 274 баш анай-хураганны: 2016 чылдың киржикчилери – 1078 баш, 2017 чылдың – 1 559 башты, 2018 чылдың – 4 276 баш чаш төлдү алган.

Мал оолдаашкынының талазы-биле элээн хөй көргүзүглерни Барыын-Хемчик кожууннуң малчыннары алган – 2 693 баш, Таңды кожуунда 1 574 баш, Тес-Хем кожуун – 1 277, Сүт-Хөл кожуунда – 1200 баш.

Бода мал оолдаашкынының талазы-биле бо хүннерде ниитизи-биле 6 567 баш бызааны алган. Дараазында кожуун­нар­га эң хөй бызаалар төрүт­түнген: Ба­­рыын-Хем­чик – 1 426 баш, Улуг-Хем – 743 баш, Чөөн-Хемчик кожуунда 689 баш база Бии-Хем кожуунда – 626 баш.

Бо чылдың март 20-ниң байдалы-биле алырга, республикада ниити мал чеминиң белеткелиниң артынчызы 54 170 тонн сиген арткан болуп турар. Саваң – 333 тонна, сенаж – 470 т., мал чиир тараа – 601 т, мал чылгаар дус – 374 т. Республиканың чурттакчы чонунга садар курлавырлар дараазында кожууннарда бар: Өвүр, Бии-Хем, Улуг-Хем, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл болгаш Таңды.

Мал оолдаашкынының үезин­де малчыннарга немелде дуза кылдыр чонну ажылче хаара тудар төптерден сакман ажылдарга 339 кижи, 13 кижи бюд­жет орга­ни­зация­лар­дан, 152 студен­тилер дузалашкан. База ол ыш­каш фер­мерлерниң боттарының төрелдери база үнелеттинмес дузаны кадып турарлар.

Республикада ниитизи-биле 3134 кышкы турлаглар бар. Оларның аразында чедери берге черлерде 710 кыштаг бар. 2770 кыштагларның оруктарын аштап-арыг­лаан. Арткан 364 малчыннар турлагларында хар кылын болганы-биле, оларже иви азы аъттар-биле, аар техника, бураннар дузазы-биле аргыжып чедип турар.

Муниципал тургузуглар чагыргалары малчын турлагларже оруктарны аштап-арыглаары-биле 77 техниканы хаара туткан. Ол ышкаш малчын аалдарже оруктар аштаарынга 16 тонн кывар-чаар материалдар садып алырынга 768,0 муң рубльди тускайлаан.

Тыва Чазактың парлалга албаны. #Шын

Предыдущая запись
Кожаларывыс Моолда «COVID-19»
Следующая запись
Тыва Республиканыӊ Баштыӊыныӊ Чарлыы
Меню