Рубрикалар

Сөстүң күжү, чоннуң эви

Бүгү-делегейниң поэзия хүнүнде, Үндезин тыва культура төвүнге, Тываның чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң удуртулгазы-биле байырлыг хуралды эрттирген.

Баштайгы сөстү Тываның чогаалчылар эвилелиниң даргазы Сайлыкмаа Комбу алган.

– Тыва чечен чогаал кандыг-даа үеде кижилерниң сагыш-сеткилин уран сөстүң күжү-биле оттурарын чедип ап келген. Чечен чогаал дээрге-төөгү-дүр. Чурттуң болгаш чоннуң амыдыралын дидими-биле, ажыы-биле чугаалап чоруур чепсек-дир. Тыва чогаал ниитилел амыдыралында кезээде бирги черни ээлеп турар. Ооң көскү чижээ, Украинада националистерге удур тыва чогаалчыларның шүлүктерин хамаарыштырып болур. Бо чорук чоннуң национал-патриотчу сагыш-сеткилин оттурарындан аңгыда, харын-даа күштелдирипкен деп болур. Ооң түңнелинде, Николай Кууларның, Меңги Ооржактың, Мария Кыргыстың, Тимур Кадын-Наваның болгаш Чечена Монгуштуң дээш өскелерниң-даа ханы уткалыг чогаалдары чырыкче үнген.

1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынынның бирги хүнүнден эгелээш, тыва чогаалчылар чонну болгаш тыва эки турачыларны эвилелдеп, бедик тура сорукче кииргенин эки билир болгай бис – деп, киирилде илеткелин дооскаш, Сайлыкмаа Комбу Тываның (Россияның) чогаалчылар эвилелиниң чаа кежигүннеринниң билеттерин тывыскан.

Ынчалдыр, сактыышкыннар бижип, ол ышкаш шүлүк чогаалын шенеп эгелеп чоруур Борис Балчый-оол база Чөөн-Хемчик кожууннуң «Чаа орук» солуннуң кол редактору, өскен-төрээн чер-чуртунда онзагай, төөгүлүг болуушкуннар дугайында ниитизи-биле беш номну бижээш үндүрген автор Вячеслав Монгуш, оон аңгыда билдингир аныяк шүлүкчү Чаяна Шилова болгаш шүлүк чогаалдарын шенеп бижип чоруур авторларның бирээзи, Күш-ажылдың хоочуну Анай Кара-оолга, ол боду кээп шыдаваан-даа болза, Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү болганын хөйге чарлап дыңнаткан.

Шүлүкчүлерниң болгаш чогаалчыларның бо эрткен шуулганның киржикчилериниң бодалдары.
Олег Намчан: «Мен бодаарымга чогаалчыларның мындыг хевирлиг ужуражылгаларын чаңгыс эвес, удаа-дараа эрттирип турары күзенчиг. Чүге дизе амгы болгаш келир салгалдарга ава төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырып алырының эптиг аргазының бирээзи бо-дур».

Марита Иргит, Ольга Аргун: «Бис социал четкилерде «Шүлүктерим аялгазы», «Алдын бийиир», «Мөңгүн бийиир» дээш өске-даа бөлүктерниң идепкейлиг киржикчилери-дир бис. Кол сорулгавыс база чаңгыс. Интернетке, социал четкилерге аныяктар аразынга тыва дылды сайзырадыры».

#Тываныңчогаалчыларэвилели #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Россияда эмнер хандырылгазы эки
Следующая запись
Тываның экономиказы шупту угланыышкыннарда туруштаарын элээн экижиткен
Меню