Рубрикалар

С. К. Шойгунуң адын ТывКУ-га тывысса

Сергей Шойгунуң адын Тываның күрүне университединге тывысса кандыгыл деп санал-оналымны киирип ор мен. Ынчан Сергей Күжүгетовичиниң делегейде алгаан билдингир ат-алдары Тыва чуртунуң, эвээш санныг тыва чонунуң ат-сураан улам бедик көдүрер ийик. Бай-байлак Тыва чуртувустуң эң дээди өөредилге чери – ТывКУ-га ооң адын тыпсып алыр болзувусса, Россияның камгалал сайыдының адын эдилээн университет доос­кан диплом делегей деңнелдиг бедик чадаже көдүрлүр, күштүг апаар.

Москваның Михаил Ломоносов аттыг университет доос­кан диплом-биле деңнежилге хевирже шилчиир. Чүге дизе,  Шойгунуң делегейде ат-сураа, алдар-ады ол хире бедик. Тыва ооң төрээн чурту дээрзин ам бөмбүрзектиң, делегейниң кайы-даа чурттарында билир апарган. Ооң адын чурттуң дээди өөредилге черинге тыпсыры дээрге-ле, бүгү Тываның, тыва чоннуң аңаа көргүскени хүндүткелдиң болгаш чоргааралдың база бир эң онзагай илередии болур.

Тываның амгы, келир үезин аныяк салгалы сайзырадыр, хөгжүдер болгай. Олар кымнарыл? Сергей Шойгу аттыг күрүне университединиң доозукчулары болур. Олар: “Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу аттыг университетте өөренип турар бис”— дээрге кайы хире чоргааранчыг-дыр. Ону доос­кан салгалдарывыс делегей деңнелдиг дипломнуг кадрлар апаар. Оларга С. Шойгунуң ады каяа-даа хостуг визит карточказы апаар.

Бир эвес бо бодал боттаны бээр болза, ук университетти Сергей Шойгу бодунуң бот-хандырылгазынга ап, бүгү талалыг деткимчени көргүзе бээри магат чок. Аңаа медицина салбырын-даа немей ажыттырыптар чадавас.

Университедивис тыва интеллигенцияны хевирлеп тургузар, Тываның “арны” ышкажыл. Сергей Шойгу аттыг Күрүне университеди Тываның төөгүзүнге муң-муң чылдарда артар-ла болзун деп саналым илереттим.

Седип-оол ИРГИТ.

Тээли суур.  #Шын

Предыдущая запись
Тоора-Хем кайнаар агарыл?
Следующая запись
Тываларның ханын тулган дээн
Меню