Рубрикалар

Садыгларда куруг делгиирлер чок

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттуглар! Тываның хереглекчилер рыногунда тургустунуп келген байдалга хамаарыштыр, ТР-ниң Экономика яамызы хүн бүрүнүң мониторингизин чорудуп, аъш-чем болгаш чиг эт барааннарының өртектериниң өй-чижек чокка өстүрүп алган таварылгаларга хамаарыштыр, чурттакчы чоннуң айтырыгларынга оперативтиг харыы бээр 8-923-014-7002 – «изиг шугум» телефону ажыттынган дугайында дыңнадып тур.

«Изиг шугум» телефонунче үш хонуктуң дургузунда 90 ажыг айтырыглыг медээ кирген. Оларның хөй кезии Кызыл, Ак-Довурак, Чадаана, Ша­гаан-­Арыг хоорайлар база Самагалдай, Тээ­лиден кирген. Айтырыгларның хөй нуруу­зу чигир, рис, гречка, ма­карон кылыгларының өр­тек­теринге хамаарышкан болуп ту­рар. Чижээлээрге, Кызыл хоо­райның РПС баазазында бир килограмм чигир өртээ 36 рубльден 52 рубль аразында өскерлип чоруп турар. Кызыл-Ма­жалыкта бир килограмм чигир өртээ 34 рубль.

Аъш-чемниң өртектериниң өскениниң чылдагааны Хака­сияда аъш-чемни мөөңү-би­ле садып үндүрүп турар ханды­рыкчыларның талазындан болуп турар. Аңаа хамаарыштыр бистиң талавыстан Хакас Рес­публиканың Экономиктиг хөгжүлде яамызынче болгаш Федералдыг монополияга удур албанының Тыва Республикада девискээр эргелелинче садып үндүрүп турар өртектерниң барымдаа чогун хынаары-биле дилегни чоруткан.

Аъш-чем барааннарынга хереглел, эң хөйү-биле март 18-19 хүннеринде демдеглеттинген.

Садыгларда куруг делгиир­лер чок, рыноктар чурум езу­гаар ажылдап турар. Ол ыш­каш складтарда аъш-чем барааннарының курлавырлары үргүлчү немежип турарын айтып каалы.

Барымдаа чок өртектер өс­түр­ген таварылгаларны эскерген болзуңарза, «ТР-ниң Экономика яамызының изиг шугуму» – 8-923-014-7002 дугаарынче долгап, азы вайберде бөлүүнче бижиптериңерге, специалистер харыылап бээр.

Чуруктарда Кызыл хоорай­ның төвүнде «Кристаллинка» садыы. #Шын

Предыдущая запись
Эң кол үш чүүл: төрээн дыл, чүдүлге болгаш чаагай чаңчылдар
Следующая запись
Сугдан когарап турар өрегелерге үлезе
Меню