Рубрикалар

Садып алган телефону ээлиг болган

Эт-хөреӊги оорлаар үүлгедиг­лерни болдурбазынче угланган «Карманник» деп операцияны Кызыл биле Барыын-Хемчик кожуун­нарга, Кызыл хоорайга полиция ажылдакчылары эрттирген.

Хөй кижи чыглыр черлерге, садыгларга, автобус док­таам­нарынга, чурагайлыг техника хүлээп турар садыгларга, ломбардтарга барып, хыналда рейдилерин чоруткан.
Полиция 640 мобильдиг телефонну дилеп турар. Рейд үезинде оларныӊ он үжүн тып алган.
«Контактыда» деп соцчеткиден чарлал номчааш, танывазы кижиден садып алганын алды хамааты тайылбырлаан.
Читкен телефоннарныӊ бирээзин 22 харлыг оол Кызылдыӊ «Гермес» садыгда ажыглалга турган техника садыындан, хоорайныӊ 42 харлыг чурттакчызы «Гаруда» садыг төвүнүӊ чанынга 5 муӊ рубль-биле айфонну садып алганын чугаалаан.
«Самсунг А20» маркалыг читкен телефонну «Xeon 17» деп комиссия садыын хынап тургаш, тып алган. Смартфонну ол садыгга Кызылдыӊ 30 харлыг херээжен чурттакчызы дужаапкан болган.
Эт-хөреӊги оорлаан кеземче херээн полиция ажылдакчылары истевишаан, ээлиг телефоннарны садып турган кижилерни база дилеп турар.
Тыва Республикада ИХЯ-ныӊ парлалга албаны.
Фоточурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
ЧАСКЫ ХОВУ АЖЫЛДАРЫНГА БЕЛЕТКЕЛ. Картофель – ийиги хлеб
Следующая запись
Бурунгаар үзел-бодалдыг аныяк башкы
Меню