Рубрикалар

САГЫШ ЧОВАНГЫР АДА

Владимир Дамдын – Тываның база бир төлептиг адаларының бирээзи, Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем ортумак школазының директору. Ол 1970 чылда Улуг-Хем кожуунга төрүттүнген. Ол ада-иезиниң дөрт оглунуң эң хеймери. Ачазы бүгү назынында школага башкылап, а авазы школага аар-саар ажылдар кылып чорааннар.

Школа дооскан соонда, Тываның башкы институдунче өөренип киргеш, Тываның күрүне университединиң күш-культура салбырын дооскан. Ооң соонда төрээн школазынга келгеш, күш-культура башкылавышаан, школа директорлап кирипкен. 25 чыл дургузунда школа директору деп харыысалгалыг ажылды чедиишкинниг күүседип чоруур.

Өөнүң ишти Долаана Дамдын суурнуң ном саңында ажылдап чоруур. Дамдыннарның өг-бүлези ийи оолдуг, бир кыстыг, 2 уйнуктуг. Улуг оглу Түмен база адазының болгаш кырган-ачазының изин салгап, башкы эртемни чедип алгаш, төрээн школазында күш-культура башкылап турар. Ийи дугаар оглу Доржу амгы үеде Москва хоорайда шериг албан-хүлээлгезин эрттирип турар. А эң хеймер кызы Шончалайы 6-гы классчы.

Дамдыннарның өг-бүлези чүгле күрүне ажылынга эвес, боттарының хууда мал-маганын база азырап, өстүрүп чоруурлар. Шээр малы бир акызының аалында, а бода малы өске акызының аалында дээрзин улуг чоргаарал-биле Владимир Дамдын чугаалаар болду. Чылдың-на ажы-төлү-биле картофель, свекла, морковь, огурец дээн ышкаш ногаа аймаан тарып, күс боорга-ла, чаагай дүжүдүн ажаап алгаш, дузап, салаттар кылып, кышкы үүжезин белеткеп ап чаңчыга бергеннер.

Владимир Март-оолович чүгле бодунуң өг-бүлезинге ада эвес, а школа директору кижи болганда, коллективтиң, школачыларның сагыш човангыр адазы дег, ажылдап чоруурун чону билир.

Ооң херечизи Чаштарның кадык­шылга төвүнүң кол эмчизи Аркадий Начын ол дугайын бодунуң социал четкиде блогунда демдеглээш: «Эйлиг-Хем ортумак школазының директору Владимир Дамдынны төрээн чериниң езулуг ээзи, патриотчузу деп болур. Школа дендии «эки» деңнелде ажылдап турар. Энир чылын ажыттынган «Эзирлерниң уязы» спортчу зал ук школаның девискээринде ажылын уламчылап эгелээн. Владимир Дамдын чаңгыс чер-чурттугларының чөленгиижи, үлегер алыр кижизи, езулуг-ла башкы, төлептиг ада-дыр. Дамдыннарның өг-бүлезинге моон-даа соңгаар улуг-улуг чедиишкиннерни күзээр-дир мен. Шак-ла мындыг адаларның, өг-бүлелерниң ачызында көдээ суурларда амыдырал быжыг турар» деп бижээн.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
АДА БОЛУРУ — АЛДАР-ХҮНДҮ
Следующая запись
Меню