Рубрикалар

Сагыш човангыр чолаачылар

Эзирик чолаачыны көрүп кааш, полицияга дораан дамчыткан Ямал-Ненец округунуӊ сагыш човангыр чурттакчызы чоокта чаа дөрт муӊ акша-биле шаӊнаткан. Сөөлгү үеде орук дүрүмү үрээр сарыыл чок кижилер дугайында дыӊнадып, Тываныӊ оруктарынга айыыл чок байдалды тургузарынга улус идепкейлиг дузалажып турар. Күрүнениӊ автоинспекторлары ону онза демдеглээн.

Кызылда школа чоогу, бичии уруглар аргыжар, машина-балгат дүрген халдып болбас черге ийи чо­лаачы светофорнуӊ кызыл өӊү чырып турда, тоовайн, халдып эрте берген. Ол таварылганы шын көрген чолаачы бодунуӊ машиназыныӊ регистраторунда видеобижидилгези-биле катай шагдаа черинче чорудуп берген.

Күравтоинспекторлар орук дүрүмүн сагывайн барган улус­ту дораан тып алган. Олар көӊгүс аныяк чолаачылар болган. Ажыл-херээ дээш далажып турганын тайылбырлаза-даа, буруу­даан, бир муӊ акшага торгаткан.

Дүрүм сагываска, айыыл-халап карак чивеш аразында болур. Орук дүрүмүн үрээр таварылганы көрген-билген болза, албан черинге ынчаар дыӊнадып турары чугула.

Предыдущая запись
Суг-Бажынга элээр чорукту суртаалдаан
Следующая запись
Амыдырал – төнчү чок план
Меню