Рубрикалар

Сайгарлыкчы ажылга чиигелделер

РФ-тиң премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазының депутаттарының мурнунга отчедунга чурт иштинге сайгарлыкчы чоруктуң хостуг эрге-ажыктарын калбартканын дыңнаткан:

— хыналдаларга мораторий салдынган

— алдынган лицензияларның хуусаазын узаткан

— кезек бараан аймаан чуртче киир сөөртүрүнүң чурумун чиигеткен, даштыкыдан электроннуг бараан садып алырының өй-хемчээлин 1000 евро чедир улгаттырган

— 900 бараан шугумнарынга каайлы төлевирлерин тыртарын соксаткан

— параллельдиг импортка эрге-хоойлу чурумун доктаадып тургускан.

Предыдущая запись
Бүдүрүлге деткимчени алыр
Следующая запись
Деткимче
Меню