Рубрикалар

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА “АНТИКОВИД”

Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Сат Covid-19-ка удур кызыгаарлаашкыннар үезинде сайгарлыкчы чорукту деткиир хемчеглерни ажылдап кылганының дугайында июль 19-та аппарат хуралынган илеткээн.

Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринге көрдүнген “Антиковид” деп чаа микрочээлини сайгарлыкчылар алыр аргалыг. Сайгарлыкчылар ам бо дораан Сайгарлыкчы чорукка деткимче көргүзер фондуже чиигелделиг микрочээли алыры-биле барып болур. 300 муң рубльга чедир РФ-тиң Төп банкызының салган хемчээли-биле доктааткан хуузунга биче чээлини ап болур. Чээлини ап тургаш, долаа кылдыр эт-хөреңги арттырбайн барып болур аргалыг. Тыва Республиканың Баштыңының 2021 чылдың июль 6-да үндүрген № 223 чарлыынга дүүштүр, кызыгаарлаашкын хемчеглери-биле холбашкан амгы чарыгдалдарын дуглаарынга чээлини ажыглап болур. Бир эвес киирттинген кызыгаарлаашкыннар чээлини төлеп шыдавас байдалга эккелген болза, 3 ай хууссаазын соңгаарладып болур аргалыг.

Оон аңгыда чээли алыкчыларының хуусаазы эрте берген өрелери дээш, хөөлерни болгаш торгаалдарны үндүр бижиир акцияны чарлаан. Айдыс Саттың дыңнадып турары-биле алырга, бо акция-биле кол өрени кайы хирени төлеп алган-дыр, ол хире торгаал түңүн казып бээр. Бо хүнден эгелеп сайгарлыкчылар кол өрелерин төлеп алыр аргалыг.

Ол ышкаш 2021 чылда биче болгаш ортумак бизнестиң эң-не когараан адырларының ажылдакчыларынга шалың төлеп бээри-биле конкурсту чарлаан. Ооң хемчээли ажыл төлевириниң кудуку хемчээлинге (МРОТ) дең.

Күрүнениң болгаш муниципалдыг өнчү-хөреңги хөлезилеп турар биче болгаш ортумак сайгарлыкчы субъектилерин аренда төлээринден хостаары көрдүнген.

Сайгарлыкчыларга чиигелделер дугайында Тываның Экономика яамызындан айтырып ап болур.

#Бичеболгашртумакбизнес #Сайгарлыкчыларгадеткимче #Коронавирус #Аппаратхуралы #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ПРОФИЛАКТИКТИГ ТАРЫЛГАНЫ ЧОРУДАРЫ АЛБАН
Следующая запись
“СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ” ЧОГУМЧАЛЫЫН КӨРГҮСКЕН
Меню