Рубрикалар

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТАЙЫЛБЫР

Айтырыг-харыы
– «Тыва Республиканың девискээринге бедик белеткелдиг чурумну тургузар айтырыглар талазы-биле ТР-ниң Баштыңының чамдык Чарлыктарынга өскерилгелер киирериниң дугайында» 363 дугаарлыг Чарлык сентябрь 22-де үнген. Бо чарлыкка даянып, шайлаашкын, найыр-дой байырлалын эрттирип болур бе? – деп, сайгарлыкчылар айтырып турар.

Республиканың Экономика яамызының чанында бизнез-инкубаторнуң директорунуң оралакчызы Юрий Чадамба бо айтырыгга харыылаан:

– Бо хүннүү-биле алыр болза, хөй кижи чыглыр культура-массалыг, оюн-тоглаалыг, ниитилел-политиктиг, ажыл-агыйжы, спортчу болгаш өске-даа хемчеглерни, оон аңгыда коллективтер, өг-бүлелер база төрел-аймак кижилерниң дорт киржилгези-биле болур шайлаашкыннар, найыр-дой (куда, хылбык-дой, төрүттүнген хүнү, мугур харлаан дою, школа, өөредилге албан черин доосканынга тураскаадып эрттирер байырлалды, кажыыдал чыыштары эрттирери хоруглуг.

Чаа коронавирустуг хамчык аарыының тарааны-биле холбаштыр, хоруп каан хемчеглерни тоовайн, эрттирип турар болза, ТР-ниң административтиг хоойлу-дүрүмүн хажыдар чоруктар дугайында кодекстиң 3.18 чүүлү-биле харыысалгага онаажып болур.

Нормативтиг эрге-хоойлу актыларында тургускан чурумну, ооң иштинде бот-хоргаадал чурумун хандырып бербээни дээш, дараазында административтиг торгаалдарны доктаадып тургускан:

Хамаатыларны 1000 — 5000 хире рубльга, албан-дужаалдыг кижилерни 10 000 — 50 000 хире рубль, юрист эртеми чок сайгарлыкчы улусту 30 000 – 50 000 хире рубльга, юридиктиг черлерни 100 000 – 300 000 хире рубльга торгаап болур.

Ынчангаш «Тыва Республиканың чонунуң санитар-эпидемиологтуг менди-чаагай чоруун хандырар талазы-биле хемчеглер дугайында» 2021 чылдың июль 6-да үнген № 223 Чарлыы болгаш үстүнде бижээн № 363 Чарлыы ёзугаар хөй кижи чыглыр хемчеглер эрттирбес ужурлуг.

Р.ДЕМЧИК.

#Кызыгаарлаашкыннар #Экономика #Бизнес_инкубатор #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БАРЫЫН-ХЕМЧИКТЕ БОКТАРНЫ АШТААН
Следующая запись
БОК АШТААР АЖЫЛДЫ КҮШТЕЛДИРЕР
Меню